Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 2010.a. korraldusega on algatatud uue üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” koostamine.

Üleriigiline planeering on Eestis ruumilist planeerimist käsitlev kõrgeima tasandi dokument, mis paneb paika üldised suundumused ruumiliseks arenguks, suunates muuhulgas asustuse arengut ja kujundades üleriigilist transpordivõrgustikku, samuti rohelise võrgustiku aluseid. Üleriigiline planeering seab ülesanded maakonnaplaneeringutele, mille alusel omakorda koostatakse valdade ja linnade üldplaneeringud. Hetkel kehtib 2000.a. heaks kiidetud üleriigiline planeering „Eesti 2010”, mis vajab sisulist uuendamist.

Uus üleriigiline planeering koostatakse koostöös maavanematega, maakondlike kohalike omavalitsuste liitudega ja ministeeriumidega. Planeerimisseadus ei näe ette üleriigilise planeeringu koostamisse avalikkuse kaasamist, ent Siseministeerium on kaasamiskavas siiski ette näinud avalikkuse teavitamise ja ettepanekute esitamise võimaluse veebilehe kaudu. Samuti saab laiem üldsus osaleda üleriigilise planeeringu koostamisel läbi selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mis on algatatud regionaalministri poolt 16. veebruaril 2010.a.

Planeeringu koostamist puudutav info on kättesaadav Siseministeeriumi veebilehel selleks eraldi loodud alalehel www.siseministeerium.ee/eesti2030 (seal on avaldatud ka planeeringu koostamise lähteseisukohad ning erinevate osapoolte ja ekspertide arvamused).

Vt ka Vabariigi Valitsuse Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 2010. a korraldust nr 32 „Üleriigilise planeeringu «Eesti 2030+» koostamise algatamine” Riigi Teatajas

Vt ka kehtivat üleriigilist planeeringut „Eesti 2010” Siseministeeriumi kodulehel