Eesti Keskkonnauuringute Keskus alustas Keskkonnaministeeriumi tellimusel Kukruse aherainemäe mõju uurimist ümbruskonna õhu kvaliteedile. Kuna täiendava uuringu eesmärk on uurida võimaliku õhusaaste mõju nii keskkonnale kui ümberkaudsetele elanikele, paigaldati õhuseirejaam Kukruse linnaosa elamupiirkonda, mis asub mäe vahetus läheduses.

Täiendav õhu-uuring annab parema ülevaate ka mäe korrastamise käigus tehtavate tööde võimalikust mõjust ümbruskonna õhu kvaliteedile ning annab tööde teostajale rohkem infot mäe sees toimuvatest protsessidest. 

“Kukruse aherainemäe korrastamine ja ohutuks muutmine on vajalik nii keskkonna seisukohalt kui ka ümbruskonnas elavate inimeste tervist ja heaolu silmas pidades, kuna mägi põhjustab õhusaastet ja reostab põhjavett. Lubasime kohalikele elanikele, et teeme enda poolt kõik, et tööde teostamine toimuks turvaliselt ja ohutult ning häiriks kohalike igapäevaelu minimaalselt. Selleks, et anda mäe ümbruses elavatele inimestele rohkem kindlust ja infot võimalike mõjude osas, tellisime ka täiendava õhu-uuringu,” selgitas Keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo.

Kukruse mäe eelmine õhu-uuring teostati 2012. aastal, kuid siis viidi mõõtmised läbi mõõtepunktides, mis asusid mäe peal.  Keskkonnaministeerium otsustas õhu-uuringut korrata parema kindluse saamiseks ning sel korral otsustati paigaldada õhuseirejaam Kukruse linnaosa elamupiirkonda, et uurida võimaliku õhusaaste mõju eelkõige selles lähedalasuvas elamurajoonis.

Kukruse õhu-uuringut teostab Keskkonnaministeeriumi tellimusel Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Kukruse õhuseirejaamas mõõdetakse vääveldioksiidi, süsinikoksiidi ja vesiniksulfiidi ning mittemetaansete lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldust õhus. Mõõtmise tulemused on kõigile reaalajas kättesaadavad aadressil www.õhuseire.ee. Õhu-uuring kestab neli kuud ja tulemuste aruanne valmib oktoobri lõpus.

Kukruse aherainemäe korrastamise eesmärk on selle ohutuks muutmine keskkonnale ja piirkonnas elavate inimeste tervisele. Praeguseks on valmis aherainemäe korrastamise ehitusprojekt koos alusuuringutega ning samuti on kinnitatud asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus. Kukruse mäe eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek kestab kuni 2. augustini ning sellele järgneb avalik arutelu, mis toimub Kukruse polaarmõisas 24. augustil. Avalikust arutelust on oodatud osa võtma kõik, kes projekti vastu huvi tunnevad.

Kukruse aherainemägi asub Kohtla vallas ning sinna on ladestatud suur kogus kaevandamisjäätmeid, mistõttu on mägi liigitatud A-kategooria jäätmehoidlaks.  Kukruse mäkke on ladestatud umbes 1,3 miljonit tonni põlevkivi ja paekivi segu. Mäe pindala on 4,85 ha ja selle kõrgus on ligi 40 meetrit. Kukruse mäe korrastamist nõuab Eesti seadusandlus.