Keskkonnainspektsioon ning Politsei- ja Piirivalveamet korraldavad sel teisipäeval ja kolmapäeval Liivi lahel järjekordse ühisoperatsiooni, mille käigus kontrollitakse kalapüüginõuete täitmist, eelkõige püüniste vahekaugusi ja mõrrasilma suurust. Lisaks jälgitakse veeliiklust ja üldist mereohutust.

„Eelmisel kevadel ilmnes, et paljud kontrollitud mõrdadest olid lubatust väiksema silmasuurusega. Ettenähtud 60 mm asemel mõõdeti silmasuuruseks 56 mm või vähemgi,“ ütles Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna juhataja Indrek Ulla.

Möödunud aasta mõõtmistulemused tekitasid palju arusaamatust ja vaidlusi. Kalurid väitsid, et nende püünised vastavad nõuetele, viidates kiiluga mõõtmise tulemustele, mis erinesid ametlikest elektroonilise mõõteriistaga saadud tulemustest.

Tekkinud olukorra ja erimeelsuste lahendamiseks kutsus keskkonnaminister tookord kokku Liivi Lahe Kalanduskogu, teadlaste ja ametkondade esindajad. Arutelu tulemusena jõuti kompromisslahenduseni: teadlastega kooskõlastatult muudeti ajutiste kalapüügikitsendustega mõrrasilma suurust ja kalurid võisid oma püünised püügile jätta, kuid vastukaaluks tõsteti koha alammõõtu.

„Pärast eelmisel aastal korraldatud ühisoperatsiooni ja enne tänavuse püügihooaja algust oleme andnud kaluritele võimaluse oma mõrdade silmasuurusi kontrollida, mida osa kaluritest on ka teinud, et olla kindel püügile asetatava püügivahendi seaduslikkuses. Nüüd vaatame Liivi lahel toimuva püügitegevuse uuesti põhjalikumalt üle ja loodame, et eelmise aasta probleemid on kadunud,“ lisas Ulla.

Kala lossimise kontrollimisel osalevad ka Veterinaar- ja Toiduameti ametnikud.