Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" avalik väljapanek toimus eelmise aasta septembri lõpust oktoobri lõpuni, mille jooksul saadeti kokku üle saja arvamuse ja ettepaneku. Linnavalitsus võttis istungil vastu seisukohad tehtud ettepanekute osas ja esitleb neid järgmisel teisipäeval toimuval avalikul arutelul.

  • Kliima
  • 9. veebruar 2021
  • Foto: Energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" avalik arutelu novembris/Ove Maidla

„Avaliku väljapaneku raames esitatud ettepanekud peegeldavad selgelt, et energia- ja kliimateemad on Tartu kogukonna jaoks olulised ning meil leidub ridamisi asjatundlikke ja linnakeskkonnast hoolivaid kaasamõtlejaid. Suur aitäh kõigile ettepanekute esitajatele, põhjaliku kaalumise tulemusena on meil võimalik enamiku esitatud ettepanekutega energia- ja kliimakava täiendamisel arvestada," lausus abilinnapea Raimond Tamm.
 

Avalik arutelu energia- ja kliimakava ettepanekute seisukohtade osas toimub 16. veebruaril kell 17.00 veebikeskkonnas Zoom. Vajadusel leitakse sobiv ruum ka nendele inimestele, kes soovivad arutelust osa võtta, kuid kellel puudub võimalus kasutada selleks arvutit. Oma soovist osaleda füüsilisel koosolekul palume anda teada linnamajanduse osakonna projektijuhile Jaanus Tammele telefonil +372 58506742. Füüsilise koosoleku korral võetakse kasutusele ohutusmeetmed, et piirata koroonaviiruse võimalikku levikut.
 
Linnavalitsuse seisukohtadega energia- ja kliimakavale tehtud ettepanekute osas saab tutvuda linna kodulehel: www.tartu.ee/tartuenergia2030.
 
Energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" avalik arutelu toimus möödunud aasta 11. novembril. Kõige enam tehti ettepanekuid transpordi valdkonna ning soojamajanduse ja elektrienergia kohta. Peamisteks teemadeks olid erasõidukid linnaruumis, kaugkütte- ja elektritootmise keskkonnamõjud, kliimamuutustega kohanemine ja kava elluviimine.
 
Tartu linna energia- ja kliimakavas "Tartu energia 2030" on seatud eesmärgiks saavutada Tartu linnas kliimaneutraalsus aastaks 2050 ning vahe-eesmärgiks on vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga. Kliimakava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas ning selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist.

Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine. Kava raames on koostatud ka "Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2020-2040". Tartu energia- ja kliimakavaga ning jalgrattastrateegiaga saab tutvuda aadressil www.tartu.ee/tartuenergia2030.