Käimas on loovtööde konkurss „Eestis on hea!“. Eesti Koostöö Kogu soovib konkursi läbiviimisega anda kõigile võimaluse osaleda Eesti ühe väärikama väljaande valmimisel. Konkursile saadetud parimad loovtööd hakkavad illustreerima kevadel ilmuvat Eesti Inimarengu Aruannet 2009. Konkursi lõpptähtaeg on 22. jaanuar ning osalema on oodatud kõik soovijaid.

„Kui möödunud aasta Eesti Inimarengu Aruandes keskenduti eelkõige Eesti inimeste elukvaliteedi näitajatele, siis peatselt ilmuvas väljaandes on tähelepanu keskmes meie inimeste elukeskkond ja ühiskonna kvaliteet. Taolist terviklikku enesepeegeldust on meil vaja eelkõige selleks, et seada realistlikke uusi sihte. Loovtööde konkurss „Eestis on hea!“ on kõigile loovatele eestimaalastele hea võimalus aidata kaasa Eesti ühe olulisema väljaande illustreerimisel,“ ütles Koostöö Kogu juhatuse esimees Peep Mühls.

„Konkursiga püüame inimesi kaasata, et argipäevastele muredele lisanduks positiivsete, eriliste hetkede ja heade inimeste märkamine ning nende jäädvustamine pildis. Palume huvilistel kujutada kõike seda, mis neid rahulolevaks ja õnnelikuks teeb. Hea märkamine keerulisel ajal annab jõudu edasi liikumiseks,“ lisas loovtööde konkursi koordinaator Inger Lilles. „Sel aastal on konkursile lisandunud veel üks auhinnatav kategooria, milleks on karikatuurid. Seega ootame ka humoorikaid ja liialdavaid pilkepilte, mis meie ühiskonnaelus toimuvat ilmestaks,“ lausus Lilles.

Konkursi „Eestis on hea!“ parimad tööd hakkavad kaunistama Eesti Inimarengu Aruannet 2009. Loovtööde konkursil osalenud parimatele autoritele on väärt auhindu välja pannud Olympus ja Nordic Hotels. Peaauhind digifotoaparaat antakse välja kolmes kategoorias: foto, joonistus ja karikatuur.

Konkursil osalemiseks sobivad fotod, joonistused ja pildid, mis on esitatavad paberkandjal. Loovtööde esitamise lõpptähtaeg on 22. jaanuar 2010. Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad tuntud inimesed ja oma ala asjatundjad. Teemad, millele oodatakse kaastöid, on järgmised: “Muutunud keskkond läbi põlvkondade – „Enne ja nüüd“ (retrofotod)“, „Minu kodu on mulle kallis“ , „Eesti – siin on hea olla!“ , „Eestimaa looduse ilu“ , „Meie, eestimaalased“. Konkursi täpsemad tingimused on saadaval Eesti Koostöö Kogu kodulehel www.kogu.ee.

Eesti Koostöö Kogu poolt välja antava Eesti Inimarengu Aruande üheks peamiseks eesmärgiks on anda lugejale ülevaatlikku ja võrdlevat informatsiooni Eesti arengu kohta. Eesti Inimarengu Aruandes (EIA) esitatakse juhtivate teadlaste poolt läbiviidud analüüside tulemused, mis kajastavad olulisi teemasid meie ühiskonnaelus nagu hariduselu, rahvatervis, kodanikuühiskonna formeerumine, Eesti majanduselu arengud, inimeste heaolu tase ja rahulolu eluga. Kuna tegemist on rahvusvahelise väljaandega, siis on EIA üheks eesmärgiks samuti anda ülevaade olukorrast Eestis võrrelduna teiste Euroopa riikidega. EIA autoriteks on peatoimetaja Tartu Ülikooli professor Marju Lauristini poolt juhitud meeskond, kuhu kuuluvad tuntud ühiskonnateadlased ja majanduseksperdid Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Tuleviku uuringute Instituudist, Säästva Eesti Instituudist, Praxis’est ja Geomediast.

Eesti Koostöö Kogu (EKK) www.kogu.ee on Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, mille sihiks on osapoolte seisukohtade teadvustamine, kooskõlastamine ning selle alusel hinnangute ja ettepanekute kujundamine riigi tuleviku võtmeküsimustes. Möödunud aasta veebruaris võeti vastu vastav programmdokument – Harta 2008. Edaspidi iga kolme aasta tagant uuendatav Harta 2008 keskendub Eesti arengu neljale võtmevaldkonnale – rahvastikule ja rahvatervisele, haridusele, tööjõule ning rahvustevahelistele suhetele. Nende põhjal sõnastavad Harta osalised konkreetsed Harta Ettepanekud vastava valdkonna arengu eest vastutavatele esindusdemokraatia institutsioonidele ja avalikkusele. Harta protsessiga on tänaseks ühinenud ligemale 70 organisatsiooni. EKK ja Harta protsess ei konkureeri ühegi teise kodanikualgatusega, vaid kutsub neid koostööle. EKK tegevuse väljunditeks on Harta Ettepanekud ja Eesti Inimarengu Aruanne, mis vaatab Eesti arengut rahvusvahelises võrdluspildis. Käesoleva aasta märtsis esitles EKK Eesti Inimarengu Aruannet 2008, mille keskmes on Eesti inimeste ja ühiskonna elukvaliteet (http://www.kogu.ee/?id=10948). Riigikogu arutas Eesti Inimarengu Aruannet olulise riikliku küsimusena käesoleva aasta 14. mail. Juunikuus esitas Koostöö Kogu vabariigi valitsusele ja Riigikogule Harta Ettepaneku Eesti inimavara arengukava väljatöötamiseks, arvestades meie ühiskonna demograafilist olukorda ja tööjõuturu vajadusi järgneval kümnendil (http://www.kogu.ee/?id=11073).