Kallasraja tõkestamise regulatsiooni kehtestamisega tagatakse igaühe õigus kallasrajal liikumiseks, kuid võimaldatakse kallasrada sisaldava kinnisasja omanikul põhjendatud vajadusel kallasrajal liikumist tõkestada.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 2. oktoobril algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE), mis muudab seaduse sätted täpsemaks, üheselt tõlgendatavaks ja paremini rakendatavaks.

Kaitse alla võtmise menetlus muutub isikutele selgemaks, isikud on tulevikus paremini menetlusse kaasatud. Seadus võimaldab paremini tagada isikute põhiseadusest tulenevat õigust efektiivsele menetlusele, aga ka isikute paremat kaebeõigust.

Kallasraja tõkke rajamisel tuleb isikutele tagada tõkkest üle- või läbipääs. See tähendab, et isikud peavad saama endiselt kallasrada mööda edasi liikuda.

Looduskaitse seisukohast tuleneb kallasrada tõkestavate karjaaedade rajamise vajadus eelkõige rannaniitude hooldamisest. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.