Keskkonnainspektsioon kontrollis eelmisel nädalal metsaraiet Tõrva vallas Kure kinnistul, mille seaduslikkuse kohta oli kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks esitanud kahtlustuse.

Raied olid tehtud vastavalt metsateatistele ja metsakaitseekspertiisi tulemustele, säilikpuid oli langile jäetud nõuetekohaselt. Avalduse alusel kontrolliti 19 eraldisel (21,7 hektaril) tehtud lageraiet. 15 eraldisele oli omanik esitanud metsateatise, mis registreeriti metsaregistris pärast kontrolli 28.11. – 04.12.2017.

Eraldised moodustasid tinglikult neli raielanki, millest ühegi pindala ei ületanud metsaseadusega lubatud maksimaalset lageraie pindala ehk seitset hektarit. Lisaks jäi nende lankide vahele neli eraldist pindalaga kokku 6,23 hektarit, kus oli fikseeritud oluline metsakahjustus. Nimelt tuvastati metsakaitseekspertiisi tegemisel, et mainitud eraldistel esinevad põdrakahjustused, juurepessuga nakatunud puud ning putukkahjurid.

20. detsembril 2017 a. andis Keskkonnaamet metsakaitseekspertiisiga loa metsakahjustused likvideerida lageraie korras. Kuna lank on väga sopiline ning esineb kohti, kus säilikpuid on jäetud grupiti, võib jääda mulje, et säilikpuid ei ole piisavalt. Keskkonnainspektsioon tuvastas, et raie käigus on jäetud lageraiealale nõutud koguses säilikpuid. Neid mõõdeti erinevatel raielangi osadel 11,1 – 23,8 tm/ha, mis ületab üle 5 hektari suurusele lageraielangile ette nähtud säilikpuude normi – 10 tm/ha.

Kogu lageraiealal on metsa uuendamise võttena tehtud maapinna ettevalmistamine ja Keskkonnaamet kontrollib edaspidi, et seaduse järgi nõutud tähtajaks ka uus metsapõlv kasvama läheks. Metsaraieid puudutavate kaebuste arv on suurenenud, kuid 2017. aasta statistikast nähtub, et rikkumisi tuvastati keskmiselt igal kaheksandal kontrollkäigul.