Keskkonnahoidlik hange (ka roheline, keskkonnasõbralik, ökoloogiline hange; inglise keeles green/environmental procurement) tähendab minimaalse keskkonnamõjuga toodete või teenuste valikut. Hanketegevuses võetakse seejuures järjekindlalt arvesse keskkonnanõudeid ning hankedokumentidesse lisatakse muudele valikukriteeriumidele (nt kvaliteet, hind) ka keskkonnanõuded.


Keskkonnahoidlike hangete põhieesmärk on vähendada toodetest ja teenustest põhjustatud keskkonnamõju, mis tuleneb nii tootmisest, kasutamisest kui ka kasutusest kõrvaldamisest, s.t kogu toote/teenuse olelusringi jooksul. Nii on võimalik vähendada riske inimese tervisele ja ümbritsevale keskkonnale.

Keskkonnahoidlik riigihange ei ole riigihanke eritüüp, vaid tavapärane avaliku sektori läbiviidud hange, mille puhul võetakse arvesse lisaks muudele nõuetele ka keskkonnanõudeid. Ei ole vahet, kas tegu on avatud, piiratud, lihtsustatud vms hankemenetlusega – keskkonnanõudeid saab kõigi puhul kasutada.

Keskkonnanõuete sissekirjutamine hankedokumentidesse on erasektoris enam levinud kui avalikus sektoris. Näiteks nõuavad eraettevõtted allhankijalt ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaati või rakendatakse tarnijale tagasivõtukohustust (nt pakend, vanad seadmed). Avalik sektor arvestab küll keskkonnanõudeid (nt energiatarbimisele esitatavad nõuded), aga teadaolevalt ei ole Eestis seda seni veel süstemaatiliselt tehtud.

Keskkonnahoidlik riigihange on vaid üks moodus, kuidas kogu ühiskonna mõju keskkonnale vähendada. Endiselt avaldavad kõige enam keskkonnale mõju tootmis- ja teenindusettevõtted (ressursikasutus, heitmed, loodusliku keskkonna muutmine jms), aga ka tavatarbijad oma tarbimisharjumustega.

Keskkonnahoidliku riigihanke uudsus seisneb selles, et see on suunatud avaliku sektori tarbimisele, mida seni ei ole peetud eriti keskkonda mõjutavaks. Avaliku sektori tarbimissoovid peaksid mõjutama erasektorit keskkonnatehnoloogiaid rakendama ning keskkonnahoidlikke tooteid/teenuseid pakkuma. Seega muutuks kogu turg keskkonnahoidlikumaks.

Milleks keskkonnahoidlik riigihange?

Nagu juba mainitud, on avalik sektor väga suur tarbija. Arvestades seda, et riik tarbib suurema osa maksumaksja rahast, tuleb seda teha vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning kogu ühiskonna huve arvestades.

Euroopa Liidu kogemus kinnitab, et keskkonnahoidlikud hanked suudavad oluliselt mõjutada turul pakutavaid tooteid/teenuseid, mille tulemusena muudavad ettevõtted oma tootmise, tooted ja/või teenused endisest keskkonnahoidlikumaks. Sellised tooted on tavaliselt valmistatud võimalikult tõhusa loodusvarakasutusega ja vähe saastades ning neil on minimaalne mõju keskkonnale nii kasutusajal kui ka kasutusest kõrvaldamisel. Näiteks võib tooteid valmistada taaskasutatavast materjalist või kasutada vähem pakkematerjali.

Keskkonnahoidlike riigihangetega soodustatakse keskkonnahoidlikku tootearendust ja uuenduslikkust. Peale selle aitavad sellised hanked kokku hoida raha (kaitstes samas keskkonda), kui valitakse näiteks energiasäästlikum elektroonikaseade, vähendatakse jäätmeteket jms.

Levinud valdkonnad, kus keskkonnanõudeid kasutatakse, on ühistransport, energiasäästlik ehitamine ja energiasäästlikud ehitised, arvutid, kontoritarbed jms.