Tallinna linnavalitsus esitas volikogule otsuse eelnõu, millega algatatakse Tallinna keskkonnahoiu arengukava aastateks 2022-2030 ja kehtestatakse arengukava koostamise lähteülesanne.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on keskkonnahoiu arengukava valdkondlik arengudokument, kus käsitletakse detailselt välisõhu ja veekaitse, müra, elurikkuse ja keskkonnateadlikkuse tegevusi.

„Keskkonnahoiu arengukava lähtub uuest arengustrateegiast „Tallinn 2035“ ja konkreetselt selle keskkonnahoiu valdkonnast. Kui linna arengustrateegia 2035 käsitleb keskkonnahoiu teemasid ja annab ette raamistiku, siis keskkonnahoiu arengukava annab täpsemad tegevused ja prioriteedid,“ tõdes Klandorf. „Hetkel ei ole linnal kehtivat arengudokumenti, mis käsitleks keskkonnahoiu valdkonda piisava detailsusega. Keskkonnahoiu teemasid käsitleti keskkonnakaitse arengukavas aastateks 2013 – 2018 ja kehtib linna keskkonnastrateegia aastani 2030, kuid me soovime kirjeldada ja määratleda arengukavas täpsemaid tegevusi.“

Lähteülesandes määratakse kindlaks arengukava koostamise etapid ja tähtajad. Arengukava koostatakse 2020. aasta novembrist 2021. aasta juunini. Arengukava koostamise käigus selgitatakse välja analüüside vajadus ja tellitakse analüüsid, kirjeldatakse lähteolukord ning kaasatakse linna ametiasutused ja muud huvirühmad. Arengukava avalikustamine ja avalik arutelu toimub 2021. aasta augustis ja septembris.

„Teatavasti oli Tallinn üks neljast finalistist Euroopa Rohelise pealinna 2022 finaalis ning Tallinn on võtnud sihiks olla Euroopas eesrindlik roheline linn ja eeskujuks teistele,“ märkis Klandorf. „Seepärast peame arvestama ka Euroopa Liidus toimuvaga ja Euroopa Komisjoniga. Kuna 3/4 EL-i elanikest elab linnades, siis oodatakse, et linnavalitsused tagaksid elanikele võimalikult tervisliku elukeskkonna, kus on puhas õhk, puhas vesi, vähem müra, rohkem loodust ja et elanikud oleksid keskkonnateadlikud. Neid aspekte peetakse silmas ka keskkonnahoiu arengukava koostamisel.“

Euroopa Komisjon on välja tulnud Euroopa rohelise kokkuleppe ja elurikkuse strateegiaga aastani 2030. Mõlemad dokumendid resoneeruvad juba praegu uues Tallinna arengustrateegias 2035 ja neist juhindutakse ka keskkonnahoiu arengukava koostamisel.