MTÜ Päästame Eesti Metsad kaebas täna Keskkonnaameti kohtusse, et peatada uute metsateatiste (raielubade) väljastamine Natura 2000 aladel asuvates Eesti riigimetsades. Kohtuasi on jätkuks käimasolevale üle-eestilisele võitlusele seoses metsaraiega Natura 2000 aladel. Natura 2000 võrgustik, mida peetakse Euroopa Liidu (EL) esmatähtsaks kaitsealaks, on mõeldud Euroopa kõige väärtuslikumate ja ohustatud liikide ja elupaikade kaitsmiseks, et tagada nende pikaajaline püsimajäämine.

ELi õigusaktide kohaselt tuleb läbi viia mõjuhinnang igasuguse tegevuse kohta, mis ei ole vajalik Natura 2000 ala haldamiseks ja mis tõenäoliselt mõjutab selle kaitse-eesmärke, isegi kui tegevus toimub väljaspool ala enda piiri. Eesti valitsus on lubanud raiet Natura 2000 aladel mõjuhinnanguid tegemata, põhjustades pöördumatut kahju nendele olulistele aladele ja aidates kaasa ülemaailmsele bioloogilise mitmekesisuse kriisile.  Sellise käitumise tõttu algatas Euroopa Komisjon 2021. aasta juunis Eesti riigi vastu rikkumismenetluse ning PwC Legali poolt esindatav MTÜ Eesti Metsa Abiks kohtuasja, milles vaidlustati konkreetsed metsateatised.

Vastuseks komisjoni tegevusele nõustus Keskkonnaamet 2022. aasta veebruaris peatama uute metsateatiste väljastamise 28 kuuks Natura 2000 alade haruldaste metsaelupaikade eriliselt määratletud aladel. Need metsaelupaigad katavad aga ainult umbes 11% Eesti Natura 2000 alade 365 697 hektari suurusest metsamaa pindalast. Ülejäänud 89% Natura 2000 võrgustiku metsamaast ei kuulu määratud elupaigatüüpi, kuid on siiski võrgustiku lahutamatu osa. See tähendab, et vaatamata Keskkonnaameti teadaandele ei ole riik teinud midagi selleks, et piirata raieid suurel osal Natura 2000 aladest, mis kõik on laiema Natura 2000 võrgustiku terviklikkuse seisukohalt elutähtsad.

Täna Päästame Eesti Metsad poolt algatatud kohtuvaidluses palutakse kohtul keelata uute metsateatiste väljastamine Natura 2000 võrgustikus asuvatesse riigimetsadesse, kui ELi õigusega nõutud mõjuhinnanguid ei ole nõuetekohaselt läbi viidud ja arvesse võetud.

Liina Steinberg, Päästame Eesti Metsad juhatuse liige, ütles: "Ilmneb, et Keskkonnaamet ei olnud aus, kui nad väitsid, et nad peatavad suure osa raietest Natura 2000 aladel. Tegelikkuses on metsaraie jätkunud ja metsi hävitatakse. Tahame, et kohus kohustaks Keskkonnaametit metsaraiet päriselt peatama, kuni on tehtud täielik keskkonnamõju hindamine, nagu seadus nõuab."

Päästame Eesti Metsad MTÜ-d esindavad kohtus PwC Legal advokaadid Karin Marosov ja Indrek Kukk. Juhtum sai teaduslikku ja juriidilist tuge Forest Litigation Collaborative'ilt, mis on Lifescape Projecti ja Partnership for Policy Integrity ühisettevõtmine.