30. juunil 2016 muutus keskkonnatasude seadus (edaspidi KeTS) ning sellega seoses välisõhu saastetasu ja energeetiliste maavarade kaevandamisõiguse tasu arvestamise kord.

Peamised muudatused on toodud allolevalt.

1) KeTS § 19 lõige 2 tunnistati kehtetuks ehk kaotati asukohakoefitsiendid. Osad neist olid määratud Narva jõega piirnevate omavalitsusüksuste piires asuvatele paiksetele saasteallikatele, kus saasteainete väljumiskõrgus oli üle 100 meetri maapinnast. Samuti olid asukohakoefitsiendid määratud Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve, Narva, Sillamäe, Tartu linna, Tallinna linna , Haapsalu, Kuressaare, Narva-Jõesuu ja Pärnu linna piires asuvatele paiksetele saasteallikatele. Muudatus on tagasiulatuv alates 01.01.2016. 2016. a I kvartali saastetasu tagasi saamiseks tuleb puudutatud ettevõttetel ise esitada parandusdeklaratsioonid.

2) Põlevkivi ja hästilagunenud turvas klassifitseeriti energeetilisteks maavaradeks ning muutunud seaduse alusel kehtestatakse lähiajal uued tasumäärad ja nende muutmise uued põhimõtted. Muudatus on samuti tagasiulatuv alates 01.07.2015. 2015. aasta III ja IV kvartalist. 2016. aasta I ja II kvartali eeltäidetud parandusdeklaratsioonid on e-teenuses kättesaadavad hiljemalt 01.08.2016. Keskkonnaamet teavitab puudutatud ettevõtteid parandusdeklaratsioonide esitamise võimalusest ning juhistest.

Seadusemuudatuse tulemusel on 42 energeetiliste maavarade kaevandajal ja 258 välisõhu saastetasu deklareerival ettevõttel õigus makstud keskkonnatasu tagasi saada.

Tagastamine toimub KeTS § 431 lg 2 ja maksukorralduse seaduse (MKS) § 33, § 103, § 106 ja § 107 alusel. Tagastamine ei toimu automaatselt, selleks peab ettevõte esitama Keskkonnaametile keskkonnatasu parandusdeklaratsiooni.

Eeltäidetud deklaratsioonides täidetakse vaid seaduse muudatusest tulenevad andmed, eeltäidetud deklaratsioon tuleb ettevõtetel ise esitada.

Vastavalt MKS § 106 tagastatakse summa, mille tagasisaamiseks isikul on õigus 60 päeva jooksul, alates parandusdeklaratsiooni esitamise päevast.

Antud juhul ei arvestata välisõhu saastetasult ega maavara kaevandamisõiguse tasult ettevõte kasuks intressi.