Nabala-Tuhala looduskaitsealal kaitstakse allikalisi alasid ja karstivorme, sealhulgas maa-aluseid jõgesid ja unikaalset Tuhala Nõiakaevuga karstipiirkonda. Äsja kinnitatud kaitsekorralduskavaa näeb ette kaitseala veerežiimi ja poollooduslike koosluste taastamist, samuti külastustaristu parandamist.

„Kaitsekorralduskava on rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse kümne aasta tegevused loodusväärtuste säilimiseks ja kaitsmiseks,“ selgitas Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist Riina Kotter.

„Olulisemad kaitsealal kavandatud tegevused on seotud loodusliku veerežiimi taastamisega Natura aladel, poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamisega ning liigikaitseliste hooldustöödega. Samuti on kavandatud külastuskorralduslikke töid, mis hõlmavad näiteks infotahvlite ja täiendavate infoviitade paigaldamist, olemasolevate matkaradade hooldamist ning Tuhala Nõiakaevu piirkonna külastustaristu parendamist,“ ütles Kotter.

Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2023 - 2032 koostas Keskkonnaameti tellimusel ettevõte Consultare OÜ. Sel nädalal kinnitas Keskkonnaamet kaitsekorralduskava.

Nabala-Tuhala looduskaitseala asub Harju maakonnas Kiili, Saku ja Kose vallas ning Rapla maakonnas Kohila vallas. Kaitseala kujutab endast väärtuslikku looduskompleksi, hõlmates ulatuslikule karstialale jäävad soo- ja metsaelupaigad ning kaitsealuste ja ohustatud liikide elupaigad. Kaitseala eesmärk on kaitsta allikaid, allikalisi alasid ja karstivorme, sealhulgas maa-aluseid jõgesid ja unikaalse Tuhala Nõiakaevuga karstipiirkonna veerežiimi, soo- ja metsaökosüsteemi, elustiku mitmekesisust ning ohustatud ja kaitsealuseid liike.

Nabala-Tuhala looduskaitseala territoorium kuulub osaliselt Natura 2000 võrgustikku – kaitseala lõunaosas asuvad Rahaaugu, Tammiku ja Tuhala loodusala. Kaitseala kogupindala ulatub 4628,7 hektarile.

Kaitesekorralduskava koostamiseks tellis Keskkonnaamet mitmeid alusuuringuid. Rahaaugu ja Tammiku loodusalal tehti 2019. aastal metsaelupaikade inventuur. Samal aastal koostati Rahaaugu ja Tammiku loodusalade kohta loodusliku veerežiimi taastamise hinnang. Olulisemad koosluste kaitseks mõeldud tegevused ongi kavaga planeeritud nendele loodusaladele.

Kava koostamise ajal tehtud ettepanekute alusel koostas Keskkonnaamet ala paremaks tutvustamiseks kaitsealale oma veebilehe.

Tuhala piirkonna külastustaristu parendamisega seotud tegevusi korraldab MTÜ Tuhala Looduskeskus koostöös kohaliku omavalitsusega. MTÜ Sõmerlased hooldab 2019. aastal Eesti Vabariigi aastapäevaks loodud Möllu allika matkarada. Kohalike huvigruppide eestvedamisel loodud matkaradade info leiab kaitseala kodulehelt.