Keskkonnaametil on hea meel, et Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja muutmise eelnõu inimestele korda läheb ja see juba enne avalikkuse kaasamise protsessi on saanud nii palju tähelepanu. Keskkonnaameti eesmärk on Matsalu loodusväärtusi võimalikult hästi hoida, seepärast tahame selgitada meedias tekkinud vääriti tõlgendamist justkui lubaks kavandatav eeskiri linnujahti.

Eeskirjaga on tõesti planeeritud jahipidamise korda muuta. Siin on aga oluline teada, et täna kehtivas eeskirjas ei ole linnujaht piiranguvööndis tegelikult üheselt keelatud. Uue eeskirjaga tahetakse see sõnastus selgemaks muuta ja tavapärane linnujaht kogu rahvuspargi alal keelata. Samas jäetakse uue eeskirjaga võimalus kaaluda linnujahi lubamist ainult kaitse-eesmärgi saavutamiseks.

Miks? Matsalus on osade kaitstavate linnuliikide puhul üheks ohuteguriks linnupesade rüüstamine, muuhulgas vareslaste poolt ning uude eeskirja on planeeritud jätta võimalus erandkorras pesarüüstega tegeleda. Rõhutame, et sekkumine looduslikku protsessi ei ole üldjuhul põhjendatud, mistõttu võib tekkida selleks vajadus vaid äärmuslikul juhul, ainult linnukaitse eesmärgil ja tegemist saab olla ainult põhjalikult läbi kaalutud otsusega. Sekkumist võib tulevikus kaaluda näiteks siis, kui pesade rüüstamine hakkab laidude linnustiku arvukust oluliselt mõjutama. Kui aga arutelude tulemusel jõutakse järeldusele, et seda erandit ei ole tegelikult vaja, siis on võimalik see punkt ka eeskirjast välja jätta.

Praeguses etapis valmistab Keskkonnaamet ette Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avalikku väljapanekut. Sellega seoses toimuvad eelkohtumised erinevate huvigruppidega, et meil oleks võimalik kõikide osapoolte seisukohad sisuliselt ära kuulata. 27. jaanuaril toimus kohtumine jahimaa kasutajatega, kus arutati võimalikku ulukite jahi korraldust, linnujahi teemat jahimaade kasutajad ei tõstatanud.

Lähiajal on plaanis kohtumised ka teiste huvigruppidega, kelle tegevusi rahvuspargis uus kaitse-eeskiri enim mõjutab. Muuhulgas on oodatud ka nende seisukohad jahipidamise osas. Seejärel kuulutatakse välja Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avaliku väljapaneku periood ning kaasatakse kõik alaga seotud asjaosalised sh maaomanikud. Kaasamise kohta saadetakse kõigile asjaosalistele kirjalik teade ning vastav info pannakse üles ka Keskkonnaameti kodulehele. Avaliku väljapaneku jooksul on oodatud kõikide panus ja konstruktiivsed ettepanekud.

Kaitse-eeskirja eelnõusse tehakse vajadusel muudatusi alles siis, kui kõik osapooled on kaasatud ja ära kuulatud ja muudatused aitavad kaasa kaitse-eesmärkide saavutamisele.