Keskkonnaamet teatab, et 18. veebruaril toimub Mõniste rahvamajas Naha dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalik arutelu.

Keskkonnaametile esitati 2013. aastal kaks taotlust, millega sooviti Võrumaal Mõniste vallas Kalkahju ja Naha maardlates dolokivi kaevandama hakata. Amet algatas taotlustele keskkonnamõju hindamise.

Selgus, et taotlejad viivad mõjude hindamise läbi eraldi ning Kalkahju dolokivikarjääri KMH programmi avalik arutelu toimus 2014. aasta aprillis. Kohalike huvi otsustamisel kaasa rääkida oli väga suur, arutelul osales 70 inimest. Tänaseks on ekspert, võttes arvesse esitatud ettepanekuid, programmi täiendanud ja saatnud Keskkonnaministeeriumile heakskiitmiseks.

Naha dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Võru ja Räpina kontorites ning Keskkonnaameti kodulehel.

„Naha ja Kalkahju dolokivikarjääri keskkonnamõju hindamised on erilised selle poolest, et eeldatav mõju ulatub ka Läti vabariiki. Seetõttu on programmi kokkuvõte kättesaadav ka lätikeelsena,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Rein Kalle.

Keskkonnamõju hindamise programm on kirjalik kokkulepe selle kohta, millises ulatuses keskkonnauuringuid tehakse. Programm kirjeldab keskkonnamõju hindamise sisu, ulatust ja edasist käiku ning selles tuuakse välja ka kavandatava tegevuse alternatiivsed võimalused ning hindamismetoodika.

Programmi kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 18. veebruarini e-postiga polva@keskkonnaamet.ee või kirja teel (Keskkonnaamet, Kalevi 1a, 64503 Räpina, kontaktisik Siret Punnisk, tel 799 0913).

Heakskiidetud programmi alusel hakatakse koostama keskkonnamõju hindamise aruannet, mis pannakse enne heakskiitmiseks esitamist avalikule väljapanekule kõigile tutvumiseks ning lisaks korraldatakse ka avalikke arutelusid.

Keskkonnaamet on avanud ka teemakohase rubriigi oma kodulehel.

Naha dolokivikarjääri KMH programmi avalik arutelu toimub Mõniste rahvamajas (Kuutsi külas) 18. veebruaril 2015 kell 17.00.