Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ Suur-Sõjamäel paiknev riiklik osoonikihti kahandavate ainete (OKA-de) ja fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaaside) käitluskeskus võtab 1. jaanuarist kuni 1. juunini käesoleval aastal tasuta vastu osoonikihti kahandavaid aineid (OKA-sid).

 • Jäätmed
 • 6. märts 2015
 • Külmikuid pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta jõustub alates 1. jaanuarist 2015 igasugune HCFC-de lisamise keeld olemasolevatesse seadmetesse.

Kampaania eesmärk on toetada ettevõtteid, kes plaanivad külma- ja kliimaseadmetes paiknevad või ladustatud OKA-d kasutuselt kõrvaldada ning on suunatud aine vastuvõtmisele mahutites.

Juhul, kui on soov ära anda osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid seadmeid (nt külmkapp jms), siis tuleks pöörduda tootjavastutusorganisatsioonide poole:

2.01.2015 – 1.06.2015 tasuta pakutavad teenused:

 • OKA-de gruppi kuuluvate külmaainete (CFC-d ja HCFC-d, nt R-22, R-12, R11) ja neid aineid sisaldavate segude (R-401, R-402, R-403, R-409A, R-501 ja R-502 erinevad tüübid) vastuvõtt käitluskeskusse, ladustamine ning hävitamise korraldamine.

 • Teiste OKA-de gruppi kuuluvate ainete (mis on loetletud ülalviidatud määruse I ja II lisas) ja neid aineid sisaldavate segude vastuvõtt käitluskeskusse, ladustamine ning hävitamise korraldamine.

 • Käitluskeskus laenutab OKA-de ja F-gaaside kokkukogumiseks ka mahuga 100 l ning vajadusel ka 570 l mahuteid, mis on varustatud külmamajanduses kasutatavate standardsete SAE ¼ ühendustega. Mahutite laenutus on tasuta.

Riiklik käitluskeskus paikneb aadressil: Suur Sõjamäe 34, Tallinn. Teenuste osutamise täpne aeg on vaja eelnevalt kokku leppida. Kampaaniat toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Laiendatud tootjavastutus ja probleemtooted

Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist.

Probleemtooted on:

 1. patareid ja akud

 2. mootorsõidukid ja nende osad

 3. elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad

 4. rehvid

 5. põllumajandusplast

Laiendatud tootjavastutuse põhimõtte kohaselt peab tootja tagama tema turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise, korduskasutamise või nende kõrvaldamise. Nende tegevustega seotud kulud kannab tootja.

Tootjal on kohustus koguda ja edasisele käitlemisele suunata ka sellest probleemtootest tekkinud jäätmed, mis on turule lastud enne tootjavastutuse rakendumist (nn endisaegsed ehk ajaloolised jäätmed).

Laiendatud tootjavastutust rakendatakse:

 1. patareidele ja akudele alates 1. maist 2004;

 2. mootorsõidukitele ja nende osadele alates 1. jaanuarist 2005;

 3. elektri- ja elektroonikaseadmetele alates 13. augustist 2005;

 4. rehvidele 1. jaanuarist 2005;

 5. põllumajandusplastidele 1. jaanuarist 2013.

Laiendatud tootjavastutus on "saastaja maksab" põhimõtte laiendus ning selle inglise keelne vaste on extended producer's responsibility.

See tähendab seda, et tootja vastutab toote eest alates selle valmistamisest ja/või turule laskmisest kuni selle jäätmeteks muutumiseni ja kuni need jäätmed lakkavad olemast jäätmed. Seega ei ole tootja vabanenud vastutusest, kui ta on enda turule lastud toodetest tekkinud jäätmed kokku korjanud ja need jäätmekäitlejale üle andnud. Tootja peab teadma, mis nendest jäätmetest edasi saab - ta peab teadma, mida see jäätmekäitleja, kellele ta need jäätmed üle annab, nende jäätmetega edasi teeb. Ta peab teadma jäätmekäitluse nn ahelat algusest lõpuni.

Toote valmistamisel peab tootja võimalikult suures ulatuses:

 1. piirama ohtlike ainete kasutamist, et vältida nende sattumist keskkonda, hõlbustada toodetest tekkivate jäätmete ringlussevõttu ning vältida vajadust kõrvaldada jäätmeid ohtlike jäätmetena ja

 2. edendama teisese toorme kasutamist toodetes.

Tootja on ka kohustatud seoses tema tootest tekkivate jäätmete töötlemise ja taaskasutamisega andma jäätmekäitlejatele teavet kasutatud materjalide ja toote komponentide, ohtlike ainete olemasolu ja nende asukoha kohta tootes.

Probleemtooteregister

Probleemtooteregister on register, kuhu koondatakse andmed probleemtoodete tootjate kohta ning kus hoitakse ja töödeldakse Eestis valmistatud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete ja probleemtoodetest tekkinud jäätmete taaskasutamise andmeid.

Tootjad on kohustatud end registreerima probleemtooteregistris ja esitama registrisse andmeid turule lastud probleemtoodete ning kogutud ja taaskasutatud probleemtoodetest tekkinud jäätmete kohta.


Loe lisaks!

Tootjavastutus elektroonikaromu, romusõidukite, vanarehvide ning patarei- ja akujäätmete käitlemisel. Juhendeid õigusaktide nõuete täitmiseks.