Pääsküla prügila territooriumil alustati käesoleva aasta augustikuus biofiltrite rajamisega, mis mäes tekkiva metaani enne keskkonda jõudmist ära lagundab. Sademevee äravoolu lihtsustamiseks rajati prügila perimeetrile 32 drenaažitoru, mis aitavad vältida sademevee sattumist kanalisatsiooni.

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul lõpetatakse Pääsküla prügilas gaasi kogumine.

„Pääsküla prügila on jõudnud sellesse järelhoolduse faasi, kus gaasi enam suurtes kogustes ei teki. Sealne biogaas on muutunud sellega ka ebakvaliteetseks. Seetõttu pole enam vajalik ega ka otstarbekas senist gaasikogumissüsteemi kasutada. Vältimaks siiski tekkiva metaani jõudmist atmosfääri, rajame prügilale biofiltrid, mis metaani enne keskkonda jõudmist ära lagundab. Hoiame nii keskkonda, aga säästame ka järelhoolduse püsikuludelt,“ rääkis Vimm.

Rajamistööde käigus muudetakse olemasolev gaasikogumissüsteem hooldusvabaks ja selle võrra vähenevad ka oluliselt regulaarsed hoolduskulud. Senine gaasikogumissüsteem, mis koosneb gaasikompressorjaamast, gaasipõletist, viiest gaasi reguleerjaamast, gaasi ühendustorustikust ja gaasi kogumistorustikust, ehitatakse ümber. Gaasi kompressorjaam ja viis reguleerjaama eemaldatakse. Nende asemele rajatakse kuus biofiltrit – viis biofiltrit pindalaga 2500 m2 ning üks biofilter pindalaga 450 m2. Tööd teostatakse kahes etapis ja kestavad kuni 2024. aasta juunini. Töid teostab AS EG Ehitus ja omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti. Projekti maksumus on ligi 850 000 eurot. Biofiltrite rajamistööd ei mõjuta Pääsküla jäätmejaama igapäevast tegevust.

Sademeveesüsteemi rekonstrueerimistööd teostas 2023. aasta suvel hankelepingu alusel Watercom OÜ. Tööde maksumuseks oli 77 777 eurot.

Pääsküla prügila suleti lõplikult 2007. aastal. Järelhoolduse periood kestab kuni 2035. aastani. OÜ Kobras koostas 2021. aastal Pääsküla suletud prügila hüdrogeoloogilise uuringu ning selle alusel 2022. aastal prügila sulgemiskava ja -projekti muudatused, mille alusel muutis Keskkonnaamet keskkonnakaitseluba prügila järelhoolduseks.