Pärnu-Jaagupi alevis lõpetatakse täna, 11. oktoobril pidulikult veemajandusprojekt, mis tõstab kohaliku joogivee kvaliteeti ning parandab sealset keskkonda. Projekti kogumaksumus on 4,9 miljonit eurot, millest 3,9 miljonit kaeti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiga Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF).

Pärnu-Jaagupi senised veevarustusprobleemid olid tingitud iganenud vee-ja kanalisatsioonisüsteemist. Amortiseerunud seadmed tõid kaasa veelekkeid ega taganud nõuetekohast joogi- ja heitvee kvaliteeti. Uus veetöötlusjaam muudab senise fluoriidide ja rauarohke vee tervisele ohutuks joogiveeks.

Projekti käigus uuendati asulas puurkaev-pumplad ning valmis uus reoveepuhasti. Lisaks parandati ja laiendati enam kui 18 km ulatuses torustikke. Tööde tulemusena väheneb torudest lekkiva vee hulk ning kahaneb pea kolmekordselt sademete imbumine reovette. Samuti kulub vee pumpamiseks vähem elektrit.

Veemajanduse uuendamise maksumusest üle miljoni tasus Halinga vald ning projekti vedas vallale kuuluv vee-ettevõte AS Mako. Vallavanem Ülle Vapperi sõnul on tegemist Halinga valla ajaloo suurima investeeringuga, millest võidavad nii keskkond kui ka kohalikud inimesed.

Seni oli Pärnu-Jaagupi 1200 elanikust ilma ühisveevärgi-  ja kanalisatsioonita ligi kolmandik. Hinnanguliselt toob projekt liitumisvõimalused ühisveevärgiga pea 100-le ja ühiskanalisatsiooniga 150-le kohalikule majapidamisele.