Sotsiaalkindlustusameti ning Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel võetakse veebruarist Tallinnas ja Harjumaal lähisuhtevägivallas kannatanute paremaks kaitseks kasutusele samad koostööpraktikad ja tegevused, mida katsetati eelmisel aastal Pärnus.

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Kati Arumäe sõnul hakatakse kasutama Pärnus läbi viidud lähisuhtevägivalla projekti praktikaid, mille käigus kiirendatakse asutustevahelist infovahetust ja kannatanule pakutavat kaitset. „Esmasel väljakutsel hindame vägivalla tõsidust ja vajadusel eemaldame vägivallatseja sündmuskohalt. See tähendab, kas tema kinnipidamist, kainenema toimetamist või lahkumist sõprade-tuttavate juurde,“ ütles Arumäe.

Lisaks vägivallatseja eemaldamisele katsetatakse ka teisi lähenemisviise, kuidas tagada lähisuhtevägivalla all kannatanule parem kaitse ja tugi ning peatada vägivalla jätkumine. Suuremat tähelepanu pööratakse ka kannatanute kohesele nõustamisele.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi teenuse juht Triin Raudsepp lisas, et lähisuhtevägivalla ohvri abistamisel on äärmiselt oluline kiire kontakt abistava spetsialistiga. „Aasta alguses alustas uus ohvriabi kriisitelefon 116 006, selle kaudu saame pakkuda ohvrile kiiret nõustamist sealsamas sündmuskohal,“ lisas ta.

Sõltuvalt juhtumist osalevad edasistes tegevustes ja infovahetuses lisaks politseile ja sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötajatele ka kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, naiste tugikeskuse töötajad, tervishoiuteenuse osutajad, prokuratuur, kohus või kriminaalhooldajad. Sarnast lähenemist on lisaks Tallinnale ja Pärnule plaanis laiendada ka teistesse Eesti piirkondadesse.

Veebruaris alustab Tallinnas ja Harjumaal tööd ka kolm MARAC-i töörühma, kuhu kuuluvad erinevate elualade spetsialistid, kes töötavad kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumitega. MARAC-i meeskondade tööd koordineerib sotsiaalkindlustusameti ohvriabitöötaja. Tallinna ja Harjumaa spetsialistidele korraldatakse jaanuaris ka vastavasisulisi koolitusi.