Täna, 21. oktoobril kiitis Riigikogu heaks “Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008–2015”, mis käsitleb esmakordselt Eestis riiklikult tähtsa maavara kaevandamist ja kasutamist ennekõike riigi ja keskkonna huve silmas pidades.

Põlevkivi kasutamise arengukava (PÕKK) annab võimaluse ja juhised, kuidas riiklikult suunata olulist energiaressurssi, lähtudes seejuures majanduslikest, sotsiaalsetest ja julgeolekuga seotud aspektidest ning pidades väga oluliseks keskkonnakaitsenõudeid. Põlevkivi kaevandamise ülempiiri (kuni 20 mln tonni aastas) määramisel on aluseks võetud Eesti elektrimajanduse arengukavas 2005–2015 prognoositud elektritarbimise kiire kasv.

„Põlevkivi on Eesti rahvuslik rikkus ja strateegiline maavara, tänu millele suudame oma riiki ise varustada vajaliku elektrienergiaga,” ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. “See on väga oluline, et riik saaks oma huvidest lähtuvalt põlevkivi kaevandamist ning kasutamist suunata ja täna Riigikogus heakskiidetud arengukava selle võimaluse annab.“

Tamkivi rõhutas riigi huvi tagada selle maavara jätkumine võimalikult pikaks ajaks. “Nii põlevkivi kui ka sellega kaasnevaid loodusvarasid tuleb kasutada säästlikult ning võimalikult väikese negatiivse keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga,” märkis minister, lisades, et ka kooskõlastamisel PÕKKi eelnõusse tehtud muudatused on suunatud eelkõige keskkonna kaitseks.

Keskkonnaministeerium esitas koos arengukava eelnõuga ka maapõueseaduse ja säästva arengu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega nähakse ette konkreetsed piirangud põlevkivi kaevandamise mahule ning uute kaevandamislubade andmisele. Senine määramatus tõi kaasa selle, et 2005. aastaks oli kaevandamiseks väljastatud lube kokku ligi 24 miljonile tonnile aastas ja taotlusi oli laekunud veel 26 miljoni tonni kaevandamiseks. Loa väljaandmisest keeldumiseks seaduslik alus praktiliselt puudus.

Kuna kehtivate lubade alusel võib praegu kaevandada rohkem kui 20 miljonit tonni, on ministeerium jõudnud põlevkivi kaevandajatega kokkuleppele mahtude vähendamiseks. Kaevandamise mahtu vähendatakse kokku 3,75 mln tonni aastas. Arengukavas seatakse sihiks, et aastaks 2015 saavutatakse põlevkivi kaevandamise ülempiiriks 15 miljonit tonni aastas.

Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava koostamise aluseks on “Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015”. Lisaks Keskkonnaministeeriumile osalesid arengukava koostamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Arengukava koostamise töögruppi juhtis Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Anto Raukas, osalesid ka avalikkuse ja huvigruppide esindajad. Samaaegselt arengukava koostamisega toimus selle keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille läbiviimist juhtis tollane Säästva Eesti Instituudi juhataja, nüüdne Riigikogu liige Valdur Lahtvee.

Arengukava eelnõu on Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel aadressil http://www.envir.ee/232764

Toimetas Katrin Lipp, keskkonnaportaal www.bioneer.ee
Allikas Keskkonnaministeerium
Foto: err.ee