20. juunil avaldati Euroopa Liidu Teatajas EL määrus nr 519/2012, millega täiendati EL määrust nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete (POS) kohta nelja uue ainega. Nendeks aineteks on endosulfaan, heksaklorobutadieen, polüklooritud naftaleenid ja lühiahelalised klooritud parafiinid, SCCPd.

Täiendatud ELi määrus sätestab kohustused (peamiselt keelab või piirab POSide kasutamist), mis tulenevad rahvusvahelisest püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioonis.

Stockholmi konventsioon on 2001. aastal sõlmitud rahvusvaheline lepe, mis keelustab või piirab teatud keskkonnale ning inimese tervisele ohtlike, püsivate orgaaniliste saasteainete (POS) kasutamist. POS-id on keemilised ühendid, mis jäävad keskkonda väga pikaks ajaks muutumatul kujul, akumuleeruvad peamiselt elusorganismide rasvkudedes, muldades ja veekogudes ning on mürgised inimesele ja loodusele. Oma püsiva loomuse tõttu on nad võimelised liikuma mööda pikki toiduahelaid, olles eriti ohtlikud nende tipus olevatele organismidele, sh inimestele. Eesti on Stockholmi konventsiooni liige alates 31. juulist 2008.

ELi määrus (EL) nr 519/2012, millega muudetakse ELi määrust (EL) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete (POS) kohta (pdf)

Stockholmi konventsiooni tekst konventsiooni veebilehel (ingl k)


Käesolev uudis pärineb Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast, mida rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.