Keskkonnainspektsioon andis 12. märtsil osaühingule Paikre korralduse peatada Pärnus asuva sorteerimisjaama tegevus kuni uue jäätmeloa saamiseni.

Osaühingu Paikre sorteerimisjaam tegeleb Pärnus Raba tn 39 eelsorteeritud jäätmete järelsorteerimisega ning võtab elanikelt ja juriidilistelt isikutelt vastu nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid. Vastavalt jäätmeseadusele on selliseks tegevuseks vaja jäätmeluba.

Ettevõttele väljastatud jäätmeluba lõppes möödunud aasta 31. detsembril. Uue jäätmeloa taotlemisega jäädi hiljaks ning alates 1. jaanuarist tegutses sorteerimisjaam ilma nõutava jäätmeloata.

Keskkonnainspektsioon alustas veebruari alguses osaühingu Paikre suhtes haldusmenetluse eesmärgiga selgitada välja sorteerimisjaama sulgemisega seotud poolt ja vastu asjaolud.

Kuna jäätmeseaduse järgi tohib jäätmeid käitlemiseks üle anda vaid jäätmeluba või kompleksluba omavale isikule, siis seatakse heausksed jäätmete üleandjad sorteerimisjaama loata tegutsemise korral olukorda, mis toob kaasa jäätmeseaduse rikkumise.

Sellest tulenevalt andis Keskkonnainspektsioon korralduse peatada jäätmete vastuvõtmine ja taaskasutamine (sealhulgas sorteerimine) Raba tänava sorteerimisjaamas kuni uue jäätmeloa saamiseni. Samuti tuleb ettevõttel uue loa saamiseni peatada ohtlike jäätmete kogumine ning vedu Pärnu maakonnas.

OÜ Paikre esitas taotluse uue jäätmeloa saamiseks Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioonile tänavu 26. jaanuaril, uus luba väljastatakse tõenäoliselt aprilli lõpus. Pärast seda võib ettevõte oma tegevust jätkata.

Seni on Pärnu elanikel ja ettevõtetel võimalik tava- ja ohtlikke jäätmeid üle anda Pärnu linnas ja lähiümbruses tegutsevatele teistele jäätmekäitlejatele.