Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet määras 278 taotlejale maaelu mitmekesistamiseks investeeringutoetusi kogusummas 271,8 miljonit krooni.

Maaelu arengukava meetme 3.1 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine“ eesmärk on aidata maapiirkondades edendada maaettevõtlust väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist: toetust saavad mikroettevõtlus, maaturism, puhke- ja vaba aja atraktsioonid, bioenergia tootmine - aga ka maainimesele vajalikud mitmesugused teenused, mille kohapealne kättesaadavus teeb elu maal mõnusamaks. Uued tegevused loovad maal ka uusi töökohti.

Selle meetme taotlusvoor oli Maaelu arengukava käesoleval programmperioodil esmakordne ja seetõttu väga oodatud, kuna Riikliku arengukava 2004-2006 analoogse meetme eelarve oli ammu ammendunud ja paaril viimasel aastal taotlusvoore ei toimunud.

Käesoleva taotlusvooru eelarve oli 388 mln krooni ja taotlusi laekus 371, ent sadakonda taotlust ei saanud PRIA rahuldada ja üle 110 miljoni krooni kasutamata jäävat raha jääb järgmiste taotlusvoorude tarbeks. Soovitud toetuste summad jäid vahemikku 12 000 kroonist maksimumi, 1 564 660 kroonini. Maksimaalses määras toetus määrati poolesajale taotlejale.

„Paraku esitati tavatult palju puudulike dokumentidega taotlusi või sooviti toetust objektidele, mille kulutusi ei võimalda käesolev meede hüvitada,“ ütles PRIA menetlusbüroo juhataja Sigmar Suu. „Näiteks tahtsid paljud ehitada, aga puudus ehitusluba. Kõige rohkem oli taotlusi kodu- ja puhkemajutuse kohta, aga kui dokumentatsioon kinnitas, et tegu on lihtsalt eramaja või –suvila ehitamisega, siis ei saa selleks toetust anda. Kes soovisid soetada autosid, veokeid, moortorpaate, said samuti eitava vastuse, sest sellised kulutused pole abikõlblikud.“

Suu lisas, et hulk taotlusi sai mitterahuldamise otsuse ka sellepärast, et taotluste juures oli dokumente puudu või ei vastanud need nõuetele, ning taotlejad ei esitanud korrektseid andmeid ka pärast PRIA järelepärimist.

Pärast toetuse määramise kinnituse saamist on taotlejail investeeringu tegemiseks ja selle kohta kuludokumentide esitamiseks aega kaks aastat, seejuures võib kulutusi teha mitmes osas. PRIA maksab raha välja kolme kuu jooksul pärast kuludokumentide laekumist, kontrollides kohapeal üle, kas investeering vastab taotluse sisule.

Toetuse saajate nimekiri koos nende kavandatavate projektide lühisisuga on nähtav PRIA kodulehel

www.pria.ee/riiklikud_toetused/maapiirkonnas_majand/3%201%20toetusesaajad.xls

Toimetas Katrin Lipp, keskkonnaportaal www.bioneer.ee
Allikas: PRIA