PRIA määras 2008. aastal esitatud taotluste alusel ligi 566 miljoni krooni ulatuses nelja liiki põllumajanduslikke keskkonnatoetusi ning ebasoodsamates piirkondades majandamise toetust, heakskiidu sai üle 16 700 taotluse.

Ebasoodsamate piirkondade toetust makstakse 101 kindlaksmääratud vallas vähemalt 0,3 ha põllumajandusmaa kasutajatele - käesoleval aastal kiideti heaks 9074 taotlust, mille alusel makstakse välja kokku veidi alla 134 miljoni krooni.

Maaelu arengukavas planeeritud põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames määrati ligi 278 mln krooni toetust keskkonnasõbraliku tootmise eest ning üle 94 mln krooni mahepõllumajandusliku tootmise toetuseks.

Ohustatud tõugu loomade (eesti tõugu hobune, raskeveo hobune, tori hobune ning eesti maatõugu veis) toetusi määrati 690 taotluse osas, kokku ligi 7 mln krooni. Sealhulgas kõige arvukamalt oli heakskiidetud taotlusi Eesti tõugu hobuste pidamise toetuse osas – 276.

Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse saamiseks esitati 802 taotlust, millest heakskiidu sai 772 taotlust summas ligi 53 mln krooni.

Kokku esitati 2008. aasta taotlusvoorus põllumajandusliku keskkonnatoetuse ja ebasoodsamate piirkondade toetuse taotlemiseks 17 452 taotlust, millest rahuldamata jätmise või eelmistel aastatel saadud toetuse tagasinõudmise otsus tehti 748 taotluse osas. PRIA menetlusbüroo juhtivspetsialist Gerli Toom selgitas, et taotluse rahuldamata jätmise peamiseks põhjusteks on asjaolu, et taotleja on taotlenud toetust suuremale pinnale, kui kohapealsetes kontrollidest on tuvastatud. Eelnevatel aastatel makstud toetuste tagasinõudmise põhjusteks on põhiliselt kohustuse aluste pindade vähendamine üle lubatud määra või asjaolu, et kohustuse jätkamine on jäetud üldse kinnitamata.

„2008. aasta oli eriline veel ka selle poolest, et see oli viimane taotlusaasta paljudele 2004.aastal viie aastase kohustuse võtnud taotlejatele,“ rääkis Toom. „Kohustuste periood lõpeb umbkaudu 10 000 taotleja jaoks, kellest kõigil on võimalik võtta uus kohustus uue Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel, mille määrused kinnitatakse ja  tingimused selguvad kindlasti sel kevadel, enne uut taotlusvooru.“

Toetuse saajate nimekirjad koos määratud summadega avaldatakse PRIA veebilehel: http://www.pria.ee/riiklikud_toetused/toetuste_saajate_nim_1/maaelu_arengukava_20/, summad laekuvad taotlejate pangaarvetele veebruarikuu jooksul. Selleks, et tagada toetussummade võimalikult kiire väljamaksmine, makstakse kõiki toetuseliike eraldi ning ka ühe toetuse raames võib raha laekuda kahes osas – Eesti ja Euroopa Liidu finantseeritav osa eraldi.

2008. aasta kevadel võeti samaaegselt põllumajanduslike keskkonnatoetuste taotlustega vastu ka pindalapõhiste otsetoetuste taotlusi, mille hulka kuuluvad ühtne pindalatoetus ja põllukultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus ning referentsaasta andmete alusel makstavad nn tootmisest lahtiseotud  põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendavad otsetoetused.

Mainitud toetuste määramised toimusid 2008. aasta detsembris. Kokku maksti toona pindalatoetuste 17 230 taotlejale üle 1,2 miljardit krooni toetust.

2008. aasta kevadise taotlusvooru põhjal maksti põllumajanduslikke keskkonnatoetusi ja pindalapõhiseid otsetoetusi kokku ligi 17 400 taotlejale summas 1,69 miljardit krooni.

Käesoleva aasta alguseks oli PRIA vahendatud toetusi Eesti maaelu, põllumajanduse ja kalandussektori edendamiseks välja makstud 13,5 miljardit krooni. Toetusetaotlusi menetleval PRIAl on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.