Strateegiline partnerlus on avaliku sektori ja vabaühenduse koostöövorm, milles vabaühendus pakub ekspertiisi poliitika kujundamisel ja panustab poliitika elluviimisesse. Partnerlusest tulenevalt toetab avaliku sektori asutus ühenduse organisatsioonilist arengut ja tegutsemise suutlikkust.

Strateegilise partneri rolliga kaasneb siseministeeriumi tegevustoetus. Tegevustoetus on rahastamisliik, millega avalik sektor toetab ühenduse tegevust ja arengut tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust. Tegevustoetuse indikatiivne aastane maht on 32 000 eurot, kuid täpne summa ja tegevuste sisu või ulatus lepitakse kokku hilisemate läbirääkimiste käigus.

Kandideerivalt vabaühenduselt eeldame (kandideerimise tingimused):

 • vähemalt 5-aastast aktiivselt tegutsemist;
 • liikmete aktiivse kaasamise kompetentsi ja kogemust;
 • vähemalt mõneaastast kogemust vabatahtliku tegevuse arendamise valdkonnas;
 • suutlikkust esindada erinevate sihtrühmadega tegelevaid organisatsioone ning viia läbi eestkostetegevusi;
 • vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide võrgustiku olemasolu või selle moodustamise suutlikkust;
 • organisatsioonilist võimekust ja võimekust tegutseda üle-eestiliselt;
 • võimet rääkida kaasa vabatahtliku tegevuse valdkonna strateegilises arendamises;
 • soovitavalt organisatsiooni strateegia või arengukava olemasolu;
 • soovitavalt tegelemist vabatahtlike vahendamisega;
 • vabaühenduste eetikakoodeksi järgimist.

Strateegiliselt partnerilt ootame:

 • Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) ja kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 eesmärkide (välja toodud taustainfos) täitmisse panustamist;
 • organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia  eesmärkide (välja toodud taustainfos) täitmisse panustamist;
 • vabatahtliku tegevuse töörühmas osalemist;
 • vabatahtlikku tegevust puudutavat infovahetust siseministeeriumi, võrgustiku ja avalikkusega;
 • eeskostetegevust (sh vajadusel erinevates töörühmades osalemine) vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide nimel nii Eestis kui välismaal;
 • nõustamise, juhendamise ja koolitamise kompetentsi;
 • tihedat koostööd siseministeeriumi, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga.
 • Eeldame kõigi ootuste täitmist, st ootusi peab vaatama tervikuna.
Strateegilisele partnerile pakume:
 • võimalust osaleda uue perioodi (algusega 2015. a) kodanikuühiskonna arengukava väljatöötamise protsessis;
 • rolli kodanikuühiskonna arengukava aastateks 2011-2014  elluviimises;
 • võimalust panustada aktiivselt valdkonna poliitika kujundamisse (sh ekspertteadmiste panustamine arengudokumentide väljatöötamisse ning teiste organisatsioonide kaasamine);
 • võimalust osaleda organiseeritud vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegia elluviimises (sh teavitustegevuste elluviimises jm);
 • vastavalt kirjeldatud/kokkulepitud rolli täitmisele osalist tegevuskulude katmist;
 • arvamusliidri/eestkõneleja rolli täitmist.

Kandidaatidel palume esitada taotlus (max 4 lk A4), milles tuleb valdkonna arengudokumentidest lähtudes:

1) välja tuua organisatsiooni senine panus vabatahtliku tegevuse valdkonna arendamisel;

2)  kirjeldada organisatsiooni võimalikku rolli regionaalministri valitsemisala strateegilise partnerina;

3)   esitada ühenduse visioon vabatahtliku tegevuse valdkonna arendamisest;

4)    pakkuda lahendused aastateks 2013-2014.

Taotlusele tuleb lisada tegevuste elluviimise eest vastutava isiku elulookirjeldus (CV).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 21. jaanuariks 2013 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatuna e-postile marten.lauri@siseministeerium.ee või saata märgusõnaga „Strateegiline partner“ aadressile Siseministeerium, Pikk 61, Tallinn 15065. Nõuetekohase taotluse esitanud ja hindamiskriteeriumitele vastavad organisatsioonid kutsutakse läbirääkimistele. Läbirääkimiste põhjal teeb hindamiskomisjon lõpliku valiku.