SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraldas Maa-ametile täiendavad 204 tuhat eurot, et kaardistada 2014 aasta jooksul 150 karjääri. Tööd hõlmavad nii ehitusmaterjalide kui ka põlevkivimaardlaid ning nende eesmärk on hinnata tegelikke kaevandamismahte ja kaevandamislubade tingimustest kinnipidamist.

"Maksumaksjatele kuuluva loodusvara kaevandamine peab toimuma selliselt, et mõju keskkonnale oleks võimalikult väike ja seatud piirangutest kinni peetaks. Aerokontroll on üks kõige kiirem ja efektiivsem viis kontrollida, et kõik maapealsele kaevandamisele seatud tingimused oleksid täidetud. Seepärast me Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt seda rahastame," ütles KIKi nõukogu esimees keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Peale karjäärialadest aerofotode tegemist ja maapinna laserskaneerimist teostatakse lennuandmete kontrollimiseks kontrollpunktide maapealsed ülemõõtmised. Saadud materjale võrreldakse kaevandamislubade ja keskkonnaregistri andmetega, et tagada kontroll kaevandatud mahtude ja mäeeraldiste piiride üle.

Täpne objektide valik selgub peale sihtfinantseerimislepingu sõlmimist hiljemalt mais 2014.

Tänaseks on Maa-amet läbi viinud 818 karjääri aerokontrolli. Koos ees seisvate tööde maksumusega on riik karjääride aerokaardistamisse investeeritud 1 193 349 eurot ning kontrollitud saavad andmed 968 mäeeraldise kohta, mis on maapõueseaduse alusel vormistatud maavarade kaevandamiseks.