Eesti Maaülikooli Mahekeskus premeeris 16. oktoobril juba kümnendat korda parimaid maaülikoolis kaitstud mahepõllumajanduse teemaliste lõputööde ja avaldatud artiklite autoreid rahalise stipendiumiga.

  • Keskkonnaharidus
  • 24. oktoober 2018
  • Foto: Mahestipendiumi laureaadid Annika Anni ja Rachel Puusta

Parima bakalaureusetöö stipendiumi sai Annika Anni tööga „Teadlikkus mahetoidust ja selle tarbimisharjumused Eestis“, mille juhendajaks oli Elen Peetsmann. Töös läbiviidud küsitlus 475 inimese seas annab olulist infot tarbija ostukäitumise kohta: kui hästi tuntakse mahetoidu märgiseid, miks ostetakse mahetoitu, milliseid mahetooteid soovitakse osta ja kust. Samas, tehtavat reklaam- ja teavitustööd hindas piisavaks vaid iga viies vastanu.

Parima magistritöö stipendiumi sai Rachel Puusta töö „Mõnede Eestis kasvatatud õunte (Malus domestica Borkh.) allergeensus ja antioksüdantide sisaldus sõltuvalt sordist ja viljelusviisist“ eest, juhendajateks olid Ulvi Moor ja Tõnu Tõnutare. Töös leiti, et maheviljeluses kasvanud õuntes oli tendentsina kõrgem peamiste antioksüdantide sisaldus ja antioksüdatiivne aktiivsus. Seega on alust arvata, et maheviljeluses kasutatavad kasvatusvõtted indutseerivad õuntes levinud antioksüdantide sünteesi ja tulemuseks on tervisele kasulikum õun.

Eestikeelse populaarteadusliku artikli stipendiumi sai Merili Toom, kes avaldas artikli „Uute vahekultuuri liikide sobivus Eesti oludesse“ kogumikus „Teaduselt mahepõllumajandusele 2017“. Põldkatse tulemuste põhjal on hinnatud erinevate liikide biomassi moodustumise ja toitainete sidumise võimet ning talvekindlust. Vahekultuuride alane uurimistöö on mahesektorile väga vajalik, sest vahekultuuridel on tähtis roll keskkonnasäästliku mullaviljakuse tagamisel.

Palju õnne stipendiaatidele!

Mahestipendiumi fond loodi 2009. a Eesti Maaülikooli professor Anne Luige poolt eesmärgiga ergutada ja tunnustada mahepõllumajanduslikku uurimistööd. Stipendiumiraha koguneb üksikisikute ja ettevõtete annetustest.

Igaüks saab siin kaasa lüüa, kandes toetussumma SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus arveldusarvele nr EE021700017002007162 Luminor pangas (märksõna „ökostipp“).
Täname kõiki seniseid ja tulevasi stipendiumifondi toetajaid!

Uus konkurss toimub juba 2019. aasta sügisel!

Lisainfo.