Soomaa piirkonna teemaplaneeringu raames on neljapäeval, 4. aprillil algusega kell 10.00 Kõpu vallas Suure-Kõpu mõisas kavas pärandkultuuri teemapäev, mis tõmbab ühtlasi samalaadsetele teemapäevadele joone alla.    

Pärandkultuuri teemapäeval käsitletakse kultuuripärandit Soomaa rahvuspargis; Soomaa rahvuspargis toimunud hoonete inventeerimist (1998–1999) ja muinsuskaitse nõudeid, millega teemaplaneeringus tuleb arvestada. Ühtlasi antakse ka ülevaade Soomaa teemaplaneeringu koostamisest.

Teemapäev kestab ligikaudu neli tundi. Selle käigus on võimalik tutvuda ka Suure-Kõpu mõisaga. Pärandkultuuri teemapäeva korraldavad Keskkonnaamet ning Pärnu ja Viljandi maavalitsus.

Korraldajad paluvad huvilistel teemapäevast osavõtuks registreeruda 2. aprilliks, registreerimisvorm asub veebiaadressil: https://docs.google.com

Viljandi maavalitsuse planeeringutalituse juhataja Tiia Kallas ütles, et pärandkultuuri teabepäevaga saab ühtlasi ring peale Soomaa piirkonna teemaplaneeringu koostamise raames korraldatud teemapäevade sarjale. „Varasematel teemapäevadel oleme käsitlenud ettevõtluse, üleujutuse, keskkonna ja turismiga seotud teemasid. Edaspidi on aga kavas juba kokkusaamised erinevates omavalitsustes ja ametkondades,“ sõnas ta.
Soomaa rahvuspargi ja seda ümbritseva mõjuala teemaplaneeringu algatasid ning planeeringu lähteseisukohad kinnitasid Viljandi ja Pärnu maavanem 2012. aasta veebruari algul.

Teemaplaneeringu eesmärk on soodustada inimeste elu- ja majandustegevust Soomaa piirkonnas – Soomaa piirkonna asustuse ja traditsioonilise elulaadi hoidmine; kohalike elanike sotsiaalsete tagatiste säilimine, kavandamine või parendamine ning kohalikele ettevõtjatele majandustegevuse arendamiseks vajalike eelduse loomine.
Samuti on planeeringu eesmärkide hulgas Soomaa piirkonna ruumilise arengu põhimõtete ja prioriteetide täpsustamine; maa- ja veealade kasutamistingimuste määratlemine; olulisemate sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri objektide asukoha määramine; loodus- ja kultuurilise keskkonna väärtuste säilimine jm. Olulisel kohal on ka jõgede üleujutusaladega seonduv.

Viljandi maavalitsuses juhib planeeringu koostamist planeeringutalituse juhataja Tiia Kallas ning Pärnu maavalitsuses planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn.