29. jaanuaril kinnitas Vabariigi Valitsus selle aasta Läänemere kalapüügikvootide jaotuse rannapüügi ja avamere püügi vahel ja kvoodid väljaspool Läänemerd nende kalaliikide püügiks, mida Euroopa Liit ei reguleeri.

Määruses on kvoodid määratud Läänemerel kalalaeva kalapüügiloa alusel nende liikide püügiks, mille on kehtestanud Euroopa Liit ja mida püüavad ka rannakalurid. Eelmise aasta oktoobris määrati EL nõukogu määrusega kindlaks kilu, räime, tursa ja lõhe püügivõimalused ning tingimused Läänemerel 2009. aastaks.

Räime, lõhet ja vähesel määral ka turska püütakse lisaks kalalaeva kalapüügiloa alusel toimuvale traalpüügile ka rannapüügil seisevpüünistega kaluri kalapüügiloa alusel. Seetõttu tuleb EL määrusega Eestile eraldatud püügivõimalused kaluri kalapüügiloa ja kalalaeva kalapüügiloa alusel püüdvate isikute vahel jaotada. Püügivõimaluste jaotus põhineb varasematel aastatel Eesti Kalurite Liidus läbi arutatud ja kokkulepitud püügivõimaluste jaotamisosakutele.

Väljaspool Läänemerd kehtestab määrus kalalaeva kalapüügiloa alusel püügiks need Eesti püügivõimalused, mis ei ole reguleeritud Euroopa Liidu nõukogu määruses, kuid millele on Eesti lipu all sõitvatel laevadel püügiõigus. EL põllumajandus- ja kalandusnõukogu kinnitas liikmesriikide ülejäänud püügivõimalused väljaspool Läänemerd 17.-19. detsembril 2008. a toimunud istungil.

Püügivõimalused on väljaspool Läänemerd samad, mis eelnevatelgi aastatel. Võimalik on püüda ka nn reguleerimata kalaliike ehk neid, mille väljapüügimahtu piirkondlikud kalapüügiorganisatsioonid (NAFO, NEAFC) ja Euroopa Liidu kvoodimäärus ei piira.

Määruses kinnitatakse ka Eesti ja Vene valitsustevahelise kokkuleppe alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel Eesti Vabariigile 2009. aastaks lubatud väljapüügimaht.