Tõsiste rikkumistega kaasneb kalalaevade püügi peatamine ja lõpetamine

Valitsus kiitis täna heaks korralduse eelnõu, et määrata rakendusasutus kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste karistamiseks ja sellekohase punktisüsteemi rakendamiseks. Punktisüsteem on kohustuslik alates 1. jaanuarist 2012. a.

"Kõik EL liikmesriigid, sh Eesti, hakkavad rakendama kalapüügialaste tõsiste rikkumiste korral ühesugust punktisüsteemi, mille alusel iga rikkumisega kaasneb teatud arv trahvipunkte. Kui rikkumisega seotud trahvipunkte on kogunenud rohkem kui 18, peatatakse kalalaevatunnistus automaatselt vähemalt kaheks kuuks. Kui aga tunnistuse omanikule on kogunenud 90 punkti, võetakse kalalaevatunnistus jäädavalt ära ja kalalaeva kasutamine kalapüügil keelatakse,“ selgitas keskkonnaminister Keit Pentus.

Eestis on tänase valitsuse korralduse alusel Keskkonnainspektsioon selleks asutuseks, kes hakkab pidama arvestust kalapüügialaste rikkumiste kohta ja määrab selle eest kalapüügilaevadele nn karistuspunkte. Rikkumised, mille eest karistuseks punkte määratakse, on näiteks kalapüük keeluajal või keelukohas, keelatud või nõuetele mittevastavate püügivahendite kasutamine, kalapüügiloata püük jne.

Keskkonnainspektsioon, kes peab tõsiste rikkumiste punktisüsteemi üle arvestust, teavitab rikkumistest ka kalalaevade riikliku registri vastutavat töötlejat, Põllumajandusministeeriumi. Põllumajandusministeerium omakorda teeb otsuseid kalalaevatunnistuse kohta ning edastab sellekohase teabe kalalaevatunnistuse omanikule.

Kui kalalaevatunnistuse omanik ei soorita kolme aasta jooksul alates eelmise tõsise rikkumise kuupäevast ühtegi tõsist rikkumist, kustutatakse kalalaevatunnistusel kõik punktid. Teatud arvu punktide kogumisel kalalaevatunnistuse peatamise ja kehtetuks tunnistamisega peatatakse sageli mitmeid miljoneid maksva kindla kalalaeva tegevus sõltumata selle omanikust, kasutajast, kasutatavatest püügivõimalustest. Juhul, kui kõnealune laev pärast rikkumise kuupäeva müüakse, üle antakse või muul moel omanikku vahetab, kantakse määratud punktid üle mis tahes tulevasele antud kalalaeva kalalaevatunnistuse omanikule. 

Korraldus jõustub üldises korras.