Tänavu suvel tellis Tallinna linnakantselei kalmistute teemalise uuringu, mille eesmärgiks oli saada rohkem teavet rahulate külastatavuse kohta, samuti infot linlaste hinnangute ja ootuste kohta Tallinna kalmistute ja kalmistuparkide osas.

Uuring tehti telefoniküsitluse meetodile tuginedes nii eesti kui ka vene keeles. Uuringus osales kokku 819 pealinlast, vanusegruppidest olid suurima esindatusega 30–44-aastased.

Uuringust selgus, et Tallinna kalmistuid on viimase aasta jooksul külastanud 62% küsitletutest. Kalmistuparkidest külastasid Kalamaja kalmistuparki 17% ning Kopli kalmistuparki 12% küsitletutest. Kõige sagedamini külastavad tallinlased Pärnamäe (37%) ja Liiva kalmistut (36%), mõnevõrra vähem Rahumäe (24%), Metsa- (16%) ja Siselinna kalmistut (14%), harvem Hiiu-Rahu (3%), Pirita (3%) ja Juudi kalmistut (1%).

Rahulolu väljendati kalmistute üldise halduse ja korrashoiu üle. Küsitletud hindasid ka Tallinna kalmistute uut infosüsteemi „Haudi“, selgus, et seda kasutab 19% pealinlastest ning 50% on süsteemi kasutusmugavusega väga rahul.

Küsitlusest selgusid ka kitsaskohad. Kõige vähem ollakse rahul nappide parkimisvõimalustega, samuti vanade hauaplatside korrashoiu ja turvalisusega. Uuringu tulemusel selgus, et linlased soovivad kalmistute suuremat väärtustamist ajaloolises ja kultuurilises mõttes. Ligi 80 protsenti küsitletutest pidas oluliseks, et nii kalmistutel kui ka kalmistuparkides oleksid infotahvlid, viidad ja sildid ajaloo, kalmistule maetud kuulsate isikute, kultuuriväärtuste ja loodusobjektide kohta.

Tallinna ajalooliste kalmistute, näiteks Siselinna ja Metsakalmistu kujundamisel ja arendamisel, peavad turistide külastustega arvestamist väga oluliseks 75% küsitletutest, kellest 52% on huvitatud ajaloo ja koduloo-teemalistest ekskursioonidest, 29% aga loodusteemalistest ekskursioonidest kalmistutel. Kalmistute positiivsete aspektide seas tõid käsitletavad välja ka kalmistute üldise atmosfääri: valdav on seal vaikus, rahu ja looduskeskkond.

Küsitlusele tuginedes on Tallinna Keskkonnametis ettevalmistamisel Tallinna Kalmistute uus arengukava.