Tallinna Linnavalitsus kinnitas lähteülesande Tallinna keskkonnamüra vähendamise tegevuskava 2024–2028 koostamiseks. Tegevuskava toetab „Tallinn 2035“ arengustrateegiat ja linna liikuvuskava ning selle eesmärk on ohjata linna territooriumil keskkonnamüra – eelkõige transpordist tingitud ja tööstusest tulenevat müra.

„Kahtlemata on müra tervisele kahjulik ja tuleb pingutada, et seda linnakeskkonnas vähendada. Ühte võluvitsa selle lahendamiseks muidugi ei ole, sest tõhusad meetmed on alati komplekssed. Keskendume eelkõige liikuvuse ja linnaplaneerimise valdkondadele, kus saame teha olulisi ja käegakatsutavaid muudatusi nii lühemas kui pikemas perspektiivis,“ selgitas abilinnapea Vladimir Svet. „Üheks praktiliseks tegevussuunaks on näiteks sõidukite piirkiiruste langetamine, mis on juba mitmel pool linnas kasutusel. Samuti eelistame aina vähem mürarikkaid ühistranspordi sõidukeid, mis aitab luua vaiksemat ja säästlikumat linnakeskkonda.“

Tallinna keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024–2028“ koostamise kohustus tuleneb Euroopa direktiivist ja atmosfääriõhu kaitse seadusest. Direktiivi kohaselt on keskkonnamüra soovimatu või kahjulik väljas leviv heli, mille tekitab inimene oma tegevusega, sh transpordivahendi, maanteeliikluse, raudteeliikluse, lennuliikluse ning näiteks tööstusettevõtete tekitatud müra.

Loodav keskkonnamüra vähendamise tegevuskava sisaldab nii olemasoleva müraprobleemi analüüsi kui ka soovitava olukorra kirjeldust ning toob välja võimalikud investeeringute finantseerimise katteallikad ja prioriteedid. Tänavu suvel valmiv dokument seab konkreetsed sammud ja mõõdikud strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.

Dokumendi koostamisel arvestatakse ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide, Euroopa rohelise kokkuleppe, strateegiaga „Eesti 2035“, riigi arengudokumendi „Keskkonnavaldkonna arengukava 2030“ eelnõu ning „Transpordi ja liikuvuse arengukavaga 2021–2035“. Samuti võetakse tegevuskava koostamisel arvesse Tallinna linna arengudokumente: arengustrateegia „Tallinn 2035“, „Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava aastani 2030“ ja „Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035“ ning koostamisel olevat arengudokumenti „Digitaalne Tallinn“ ja keskkonnahoiu valdkonna arengukava.

Tegevuskavas luuakse seosed linna teiste tegevusvaldkondade, -programmide ja -suundadega ning kirjeldatakse, kuidas tegevuskava toetab teiste valdkondade eesmärkide elluviimist. Arengustrateegia „Tallinn 2035“ tegevusprogramm „Vähem müra“ aitab ellu viia keskkonnahoiu valdkonna eesmärke, sealhulgas mitmekesise looduse ja tervisliku linnakeskkonna hoidmise osas, mis pakub loodushüvesid (toit, joogivesi, tolmeldamine, üleujutustõke, kliima reguleerimine jms), tagades linlastele hea elukvaliteedi ja rahulolu. Seatud eesmärgist lähtuvalt saavad Tallinna elanikud ja külalised ilma linnast lahkumata veeta vaba aega mere, järvede ja jõgede ääres ning külastada vanu metsi, mitmekesiseid niite ja sookooslusi.

Tegevuskava koostamist ja elluviimist juhib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet koostöös Tallinna Strateegiakeskusega ning protsessi kaasatakse terve rida ametiasutusi ja huvirühmi, sealhulgas ettevõtted, kelle tegevusega võib kaasneda oluline keskkonnamüra. Kaasamise korraldamiseks ning sobivate meetodite ja ajakava selgitamiseks töötatakse välja kaasamiskava. Tegevuskava projekt avalikustatakse Tallinna veebilehel ning selle eelnõu koostamisel arvestatakse võimalusel ka laekunud ettepanekuid.