Tallinna korteriühistutel on võimalik energiamärgise taotlemise kulude katteks linnalt hüvitist saada, meenutas Tallinna infokanal Tallinn.ee.

Energiamärgis on dokument, mis annab teada kui palju hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile ja valgustusele energiat kulub. Ühtlasi tehakse energiamärgises ettepanekud energiavajaduse vähendamiseks konkreetsete meetmete rakendamiseks.

Korteriühistul, kellel on ehitisregistri andmete kohaselt olemas kehtiv energiamärgis, on õigus taotleda linnalt ühekordset toetust summas 1500 krooni.

Energiamärgiste väljastamise volitust omavate ettevõtjate andmed leiab Majandustegevuse registrist http://mtr.mkm.ee/.

Energiamärgise tellib hoonele korteriühistu juhatus. Peale energiamärgise saamist võib Tallinna Linnavaraametile kulude katmise taotluse esitada.

Olemasolevatele hoonetele väljastatav energiamärgis kehtib kümme aastat.

Energiamärgis näitab, kui energiasäästlik on soetatav kinnisvara. Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A-st kuni G-ni), seda väiksemad on energiaarved.

Viimaste aastate jooksul on linn ühistuid toetanud kokku ca 65 miljoni krooni ulatuses.