Tallinna linnavalitsus teeb linnavolikogule ettepaneku osaleda Euroopa Liidu projektis „Ökosaared – Urban Eco Islands“.

Projekti põhieesmärk on arendada kaks uut saarelist sihtkohta, mis asuvad Helsingi-Tallinna kaksiklinna linna-alal – Aegna Tallinnas ja Vasikkasaari Helsingis – populaarseteks nutikateks säästva loodusturismi sihtkohtadeks, mille arendamisel on üheks oluliseks eesmärgiks looduskeskkonnale kahju mittetekitamine, hoolimata sellest, et turistide arv suureneb.

„Eurorahastuse abil tekib võimalus kaasajastada elu- ja puhketingimusi Aegna saarel ning viia sealne jäätmekäitlus nüüdisnormidega vastavusse,“ kommenteeris Kesklinna vanem Vladimir Svet. „Loodame alustada sel sügisel, kui puhkehooaeg on lõppenud, ja teha põhilised uuendustööd järgmise aasta jooksul. Sellega ennetame nii võimalikke keskkonnaprobleeme kui ka leevendame kohalike elanike ja saare külastajate muret prügiga. Kavas on ka külastajate rahulolu-uuring, et täpsemalt teada saada, mida turistid sooviksid saarel näha. Linnaosa on huvitatud, et Aegna areneks ja säilitaks ühtaegu oma loodusliku eripära, muutudes nii veelgi atraktiivsemaks puhkepiirkonnaks.“

Projekt kestab kuni 31. märtsini 2021. Tallinn osaleb projektis lihtpartnerina, projekti hoidjaks määratakse Tallinna Kesklinna Valitsus.

Projekti raames rajatakse Aegnale jäätmekäitluspunkt ja parandatakse külastajainfrastruktuuri (viidad, infotahvlid, vajadusel laudtee hapra looduse kaitseks). Projekti tulemusena luuakse atraktiivsete ja nutikate linnasaarte uus turismikontseptsioon ja kaksiklinna ühine, üksteisega seotud sihtkoht.

Projekti juhtpartner on Helsingi linna Keskkonnaamet ning lihtpartnerid Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Forum Virum Helsinki ja Tallinna Kesklinna Valitsus.

Projekti kogueelarve on 1 093 705 eurot, sellest Tallinna linna eelarve 215 020 eurot,  millest välistoetus moodustab 182 767 eurot ja Tallinna linna omafinantseering 32 253 eurot.