Tallinn osaleb Euroopa Liidu programmi Horisont 2020 välisprojektis „Rohelinnad - GoGreenRoutes“. Tallinna linnavolikogu nõustus projekti sildfinantseerimisega 232 183 euro ulatuses ning andis linna finantsdirektorile volituse projektiga seotud dokumentide allkirjastamiseks. Tallinna projekti kogumaksumus on 497 500 eurot, mille katab välistoetus.

Horisont 2020 on maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm, millega toetatakse tipptasemel teadust ja ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist. Projekt kestab 1. septembrist 2020 kuni 31. augustini 2024 ning selle eesmärk ja tegevused toetavad ka Tallinna arengukava 2018-2023 eesmärke.

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles, et projektis osalemine toetab Tallinna pürgimist Euroopa roheliseks pealinnaks.

„Tallinn on läbi aastate pööranud tähelepanu keskkonnateemade erinevatele aspektidele. On ju ka Euroopa rohelise pealinna tiitel Tallinna linnaga seotud algatus, mille saamise oleme endale eesmärgiks võtnud. Positiivne on kindlasti, et projektis osalemine aitab nende eesmärkide saavutamisele kaasa ning linnale täiendavaid kulutusi ei too, kuna selles osalemise katab välistoetus,“ rääkis Terik.

Projekti eesmärgiks on elanike paranenud tervisekäitumine ja linnaliiklusest tulenevate negatiivsete keskkonnamõjude leevendamine koostöös kogukonnaga haljastuslike lahenduste rakendamise ja rohelise infrastruktuuri arendamise kaudu. Projekti Tallinnas kavandatud tegevuse eesmärgiks on toetada Tallinna pürgimist Euroopa Roheliseks pealinnaks ning selleks koostöös Tallinna ülikooliga looduspõhiste lahenduste kasutamine uute rohekoridoride loomiseks ja tehiskeskkondade liigendamiseks. Projekt toetab ka sporditegevust ja muid elanike aktiivsusega seotud tegevusi, keskkonnateadlikkuse tõstmist ning kogukonnategevusi. Tallinna tegevuste pilootala valitakse välja enne projekti tegevuste algust 1. septembril 2020 lähtudes vajadustest ja võimalustest rohelise infrastruktuuri arendamiseks ja projekti tulemuste jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Kokku 40-liikmelises projekti konsortsiumis osalevad partnerriikide kohalikud omavalitsused, ülikoolid, teadusasutused, riiklikud innovatsioonikeskused, mittetulundusühingud ja ettevõtted Iirimaalt (juhtpartner Limericki Ülikool), Saksamaalt, Suurbritanniast, Norrast, Itaaliast, Eestist, Soomest, Belgiast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Hiinast, Rootsist, Bulgaariast, Maltalt, Hollandist, Taanist, Gruusiast, Austriast. Partneromavalitsustena osalevad Limerick (Iirimaa), Versailles (Prantsusmaa), Umea (Rootsi), Burgas (Bulgaaria), Lahti (Soome), Murcia (Hispaania), Malta (Malta) ja Tallinn (Eesti), kus rakendatakse terviklikku lähenemist uute (rohe)lahenduste kavandamisel ja piloteerimisel nii investeeringute, uuringute, digilahenduste kui ka kogukondlike tegevustena.

Projekti hoidja on Tallinna finantsteenistuse välisprojektide kompetentsikeskus. Projekti on kaasatud Tallinna kesklinna valitsus, Tallinna spordi- ja noorsooamet, Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet, Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet. Partnerina osaleb projektis Tallinna ülikool.