Tallinna Keskkonnaamet võtab teenistusse looduskaitse juhtivspetsialisti. Ametikoha eesmärk on looduskaitse korraldamine Tallinna linnas.

Tööülesanded:

loodusobjektide kaitse alla võtmise, kaitsekorra muutmise ja kehtetuks tunnistamise ettepanekute menetlemine;
kohalikul tasandil kaitse alla võetud loodusobjektide kaitse korraldamine;
riiklikul tasandil kaitse alla võetud loodusobjektide kaitse korraldamine koostöös loodusobjektide valitsejaga;
linna elustiku uuringute ja seire korraldamine;
järelevalve teostamine looduskaitse valdkonnas;
arengukavadele, planeeringutele ja projektidele looduskaitsenõuete seadmine ning seatud tingimuste ja nõuete täitmise kontrollimine;
keskkonnakaitseliste tingimuste seadmine avaliku ürituse lubade taotlustele;
ettepanekute esitamine kinnisomandi kitsenduste ja kaitserežiimi kohaldamiseks;
valdkonna andmebaaside haldamine;
elanikkonna ja ettevõtete nõustamine elurikkuse ja looduskaitsealastes küsimustes.

Kandidaadilt eeldame:

vähemalt kutseharidust keskkonnakaitse erialal (5.tase) või kõrgharidust bioloogia erialal (eelistatult botaanika);
väga head elustiku liikide tundmist;
oma tegevusvaldkonna õigusaktide ning looduskaitse põhimõtete tundmist;
eesti keele oskust C1 tasemel, inglise keele oskust B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega ja vene keele oskust suhtlustasandil;
ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust (ruumiandmete tarkvarad, MS Office);
head töövõimet, sealhulgas võimet stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras;
korrektsust, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
positiivsust ning head suhtlemis- ja esinemisoskust;
autojuhilubade olemasolu.
Motivatsioonikiri ja CV saata hiljemalt 4. oktoobriks 2018 e-posti aadressile kristina.zotejeva@tallinnlv.ee.

Lisateave ametikoha kohta telefonil 640 4568 Märt Holtsmann.