Kuidas läheb Tallinna linnapuudel? Vastust sellele küsimusele otsime Tallinna Keskkonnaameti aastaraamatust. Aasta jooksul istutati linna juurde 446 puud ja 4991 põõsast. Raielube väljastati 1646, kokku võib nende lubade alusel raiuda 15 946 puud.

2017. aastal alustati Tallinnas töid linnapuude passistamisega. Esimese etapi käigus kaardistati ja hinnati 4700 linnamaal kasvanud puud. Tööd anti üle 2018. aasta mais. Puude hindamisel kasutati metoodikat, mille alusel hinnati eraldi puude juurestiku, tüve ja võra seisundit ning lisati soovitused edaspidisteks hooldustöödeks. Kogutud andmed sisestati Tallinna haljastuse infosüsteemi.

Hange järgmise 4800 puu passistaja leidmiseks korraldati 2018. aasta sügisel. Need andmed peaksid infosüsteemi jõudma 2019. aasta kevadel.

Tallinnasse istutati juurde 446 puud ja 4991 põõsast. Põhjalikult tegeleti istutustöödega neljal alleel: Lasnamäe linnaosa täienes Saaremaa puiesteega, täiendati Vana-Kuuli ja Kivimurru tänava äärset alleed ning Põhja-Tallinnas jätkati Paljassaare tänava allee istutust.

Linnaosade soovide kohaselt istutati majaesistele haljasaladele puid, et eraldada õueala magistraalliiklusest ning muuta korterelamute ümbrus inimestele meeldivamaks. Kevadel istutasid lapsed alushariduse 100. aastapäeva tähistamiseks Tallinna loomaaeda sada puud. Peale laste olid sellesse ettevõtmisesse kaasatud Tallinna lasteaedade töötajad, hoolekogude esindajad ja lapsevanemad.

2018. aasta oktoobri lõpu seisuga on Tallinna Keskkonnaamet väljastanud 1646 raieluba kokku 15 946 puu raieks. Nende hulgas oli 11 831 lehtpuud ja 4115 okaspuud. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud väljastatud lubade hulk, aga raiesse määratud puude arv on pisut vähenenud. Raielube väljastatakse kestusega üks aasta, raieloa väljastamine ei tähenda alati et raie toimub. Raielubade andmekokku lähevad ka hoolduslõikusload, mille puhul kogu puud ei eemaldata ja kõrvaldatakse vaid ohtlikud oksad. Aastaraamat ei kajasta illegaalseid puuraieid.  Raielubade andmebaasiga saab tutvuda siin.

Enim on raielubadele kantud sanitaarraiesse määratud puid (5784). Järgnevad ehitusele ette jäänud puud (3825), muu raie kategooriasse liigitatud puud (3287) ja viimasena hooldusraie puud (3050). Sama aja jooksul on väljastatud 623 hoolduslõikusluba. Nende hulk on viimastel aastatel püsinud samas suurusjärgus. Linnaosadest on traditsiooniliselt kõige rohkem raielube välja antud Nõmmel (610). Mitme Haaberstis paikneva uusarenduspiirkonna tõttu on selles linnaosas raiesse määratud puude arv kõige suurem (5158).

Murdunud ja ohtlikest puudest on registreeritud alates 2018.aasta algusest oktoobri lõpuni 121 teadet.