Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi Säästva Hariduse Arenduskeskus ootab keskkonna ja säästva arengu täienduskoolitusele põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste koolimeeskondi - igast 2–3 eri valdkonna aineõpetajat ja 1 juhtkonna liige.

Koolituse eesmärgid:

* Suureneb õpetajate teadlikkus keskkonna ja säästva arengu alastest õpetamis- ja metoodilistest oskustest.

* Täienevad õpetajate oskused otsida ja kriitiliselt hinnata keskkonna ja säästva arengu valdkonda puudutavat informatsiooni.

* Õpetajad omandavad oskuse lõimida õppe-kasvatustegevusse keskkonna ja säästva arengu teemasid ning kasutada erinevaid õpetamismeetodeid.

* Õpetajad omandavad teadmised keskkonnast ja jätkusuutlikust arengust ning oskavad teemat integreerida oma ainevaldkonna tundidesse.

Koolitus sisaldab auditoorset, praktilist ja iseseisvat tööd 78 tunni mahus.

Koolituse moodulid:

I moodul "Õppida, et teada": Säästev areng ja säästvat arengut toetav haridus kui keskkonna- ja inimarengu prioriteet  21. sajandi maailmas, Euroopas, Eestis. Haridus, väärtused ja isiklik suhestumine. Koolitajad: Imbi Henno, Kaja Peterson, Sirje ja Georg Aher

II moodul "Õppida elama koos": Eesti ühiskonna, kultuuriruumi ning kogukondade elujõulisus ja sidusus. Jätkusuutlikkus kui väärtus ja tema roll inimtegevusi suunavate väärtuste integreerijana. Koolitajad: Mall Vainola ja Sven Aluste

III moodul "Õppida mõistma ja olema": Riiklike õppekavade läbivate teemade ellurakendamine läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ näitel. Koolitaja: Asta Tuusti

IV moodul "Õppida tegema": Õpilaste jätkusuutlikku arengut toetavate teadmiste, hoiakute ja väärtushinnangute kujundamine. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  võimaluste kasutamine õppeprotsessis. Koolitajad: Mall Vainola, Sirje ja Georg Aher

Koolitused toimuvad veebruarist oktoobrini 2014. aastal.

Koolitus on osalejatele tasuta, korraldajad katavad ööbimise ning toitlustusega kaasnevad kulud. Transpordikulud koolituskohta ja tagasi katavad osalejad ise.

Täieliku koolitusprogrammi läbinud saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse.

Soovid osaleda? Saada oma kooli meeskonna motivatsioonikiri (1 A4) e-posti aadressile heidi.liivlaid@tlu.ee hiljemalt 25. novembriks 2013.

Lisainfo koolituse ja motivatsioonikirja koostamise kohta veebilehelt  ja e-posti aadressilt heidi.liivlaid@tlu.ee.