Tasuta keskkonna ja säästva arengu täienduskoolitus õpetajatele ja koolijuhtidele

Keskkonnaamet ja Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut ootavad põhikoole, gümnaasiume ja kutseõppeasutusi keskkonna ja säästva arengu probleeme käsitlevatele täienduskoolitustele. Seekordsed koolitused sobivad hästi koolidele, kes soovivad enesetäiendusele saata korraga mitu õpetajat-koolijuhti.

Keskkonna ja säästva arengu teemaga tegelemisel on hariduse roll muutumas üha olulisemaks. Järjest rohkem teevad loodusteadlased ja õpetajad koostööd tulevaste põlvkondade keskkonnasäästliku mõtteviisi kujundamise nimel. TLÜ Ökoloogia Instituut peab koolidega sellist koostööd koolidega väga oluliseks.

Seekordsed keskkonna ja säästva arengu täienduskoolitusele on igast koolist oodatud 2–3 õpetajast ja 1 juhtkonna liikmest koosnev tiim.

Koolitus koosneb neljast kahepäevasest moodulist ja sisaldab järgmisi teemasid:

I moodul "Õppida, et teada": Säästev areng ja säästvat arengut toetav haridus kui keskkonna- ja inimarengu prioriteet 21. sajandi maailmas, Euroopas, Eestis. Haridus, väärtused ja isiklik suhestumine.


II moodul "Õppida elama koos": Eesti ühiskonna, kultuuriruumi ning kogukondade elujõulisus ja sidusus. Jätkusuutlikkus kui väärtus ja tema roll inimtegevusi suunavate väärtuste integreerijana

III moodul "Õppida mõistma ja olema": Riiklike õppekavade läbivate teemade ellurakendamine läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ näitel.

IV moodul "Õppida tegema": Õpilaste jätkusuutlikku arengut toetavate teadmiste, hoiakute ja väärtushinnangute kujundamine. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamine õppeprotsessis.

Täpsem info koolituste kohta www.tlu.ee/SAHK

Koolitusel osalemise soovist anda teada e-posti aadressile heidi.liivlaid@tlu.ee hiljemalt 24. jaanuariks 2014.

Koolitused toimuvad ajavahemikus jaanuar – oktoober 2014.

Koolitusprogrammi läbinud saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse.

Koolitus on osalejatele tasuta, korraldajad katavad ööbimisega ning toitlustusega kaasnevad kulud.

Täienduskoolitust toetab Euroopa Sotsiaalfond programm „Keskkonnahariduse arendamine“ ning koolitusi korraldab Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut.

Lisateave: Heidi Liivlaid - telefon 52 311 45, e-post heidi.liivlaid@tlu.ee.