TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtiku kommentaarid Aidu tuulepargi osas

  • Energeetika
  • 7. mai 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Esiteks: vastus Eleon Green OÜ esindajate tänasele avaldusele

TTJA ei ole takistanud Eleon Green OÜ-l Aidu tuulepargi ohutustööde läbiviimist. Vastupidi, paralleelselt ehitustegevuse peatamisega tänavu aprillis, tegi TTJA juba 22. aprillil Eleon Green OÜ-le ettekirjutuse, millega pandi ettevõttele selge ja otsene kohustus tagada Aidu tuulepargis igakülgne ohutus viibimiskeelu ajal. See tähendab, et TTJA mitte lihtsalt ei andnud Eleon Green OÜ-le võimalust, vaid lausa kohustas neid tegema kõik endast oleva selleks, et viia Aidu tuulepargis läbi ohutust tagavaid ja majanduslikku kahju ära hoidvaid töid. Seejuures on oluline rõhutada, et TTJA võimaldas Eleon Green OÜ-l teostada tuulepargis täpselt neid töid, mille nimekirja ettevõte ametile ise esitas.

Konkreetne ettekirjutuse täiendus on Eleon Green OÜ-le kätte toimetatud juba samal 22. aprillil ning ettevõtte esindajad on selle korralduse ka kätte saanud. Kuivõrd nimetatud ettekirjutuse alusel alustasid Eleon Green OÜ esindajad Aidu tuulepargis 25. aprillil ka nõutud ohutustöid, siis ei vasta tõele väide, et neile ei ole ohutustöödeks võimalust antud.

20 päeva jooksul ei ole esitanud Eleon Green TTJA-le palvet teostada töid, mis tagaksid tuuliku ohutuse vihma korral. Nimetatud taotlus laekus esmakordselt TTJA-le alles 2. mail kell 10.53. TTJA reageeris taotlusele operatiivselt ja andis Eleon Green OÜ-le loa tuuliku katmiseks kell 12.09. Samuti lubasime esimesel võimalusel ehitusplatsile kõik Eleon Green OÜ poolt nimetatud ehitustöölised.

Lisaks rõhutame jätkuvalt, et TTJA hinnangul ei ole Eleon Green OÜ-l kehtivat ehitusluba hoolimata arendaja väitest.  Täna puudub TTJA-l endiselt teadmine ja ülevaade, mille alusel Eleon Green OÜ ehitab Aidu tuuleparki.

Teiseks: Halduskohus ei rahuldanud Eleon Green OÜ taotlust

Eleon Green OÜ esitas 29. aprillil Tallinna Halduskohtule kaebuse TTJA 12. aprilli ettekirjutusele, millega peatati Aidu tuulepargis ehitustegevus. Lisaks kaebusega soovis Eleon Green OÜ kohtu poolt esialgse õiguskaitse seadmist nende kasuks ehk TTJA ehituskeelu tühistamist.

Täna, 3. mai pärastlõunal tegi Tallinna Halduskohus määruse, millega jättis esialgse õiguskaitse rahuldamata. Kohus on seisukohal, et lisaks TTJA ettekirjutusele on Aidu tuulepargi tuulikute ehitamine keelatud juba Tartu Halduskohtu poolt 2017. aasta mais kohaldatud õiguskaitsega. Seetõttu vastutab Eleon Green OÜ Aidu tuulepargis tekkivate võimalike ohuolukordade eest ise. Samuti on kohus seisukohal, et riigi julgeolekuohust lähtuv avalik huvi kaalub üles kaebaja erahuvi.

Varasemalt on arendaja esitanud kohtule kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse 19. aprillil kehtestatud viibimiskeelu suhtes. See jäi Tallinna Ringkonnakohtu poolt rahuldamata põhjendusel, et pärast 2017. aasta mai kohtumäärust jätkas Eleon Green OÜ ehitustegevust hoolimata sellest, et nad olid teadlikud Kaitseministeeriumi vastuseisule tuulikute püstitamisele. Seega võttis kaebaja teadliku riski, et riigiasutus võib ehitustegevusse sekkuda, muu hulgas kohustada kaebajat pooleliolevaid töid peatama.