Euroopa Parlament võttis vastu uuendtoitu käsitleva raporti, milles palutakse, et Euroopa Komisjon keelaks kloonitud loomadest või nende järeltulijatest valmistatud toidu turuleviimise. Saadikud soovivad ka, et nanotehnoloogia abil toodetud toidu puhul kasutataks enne loa andmist riski hindamise erimeetodeid. Saadikud toetavad katsemeetodeid, kus ei kasutata loomi, ning arukaid katsestrateegiaid. 

Uuendtoiduks peetakse toitu, mida ELis ei tarvitatud olulisel määral enne 1997. aasta 15. maid, kui võeti vastu esimene uuendtoitu käsitlev direktiiv. Tegu võib olla uute väljatöötatud toodetega (nt nanotehnoloogia abil toodetud toit) või toiduga, mida traditsiooniliselt tarbiti kolmandates riikides.
 
Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk on lihtsustada ja tsentraliseerida uuendtoidu lubade andmise ja hindamise menetlust. Toiduohutust hindab ettepaneku kohaselt Euroopa Toiduohutusamet, kes võtab arvesse ka eetilisi aspekte.
 
Saadikud toetasid üldiselt Euroopa Komisjoni ettepanekut, ent võtsid toiduohutust, tarbija-, keskkonna ja loomakaitset ning ettevaatuspõhimõtet silmas pidades vastu muudatusettepanekud, mis puudutavad kloonitud loomadest pärinevat või nanotehnoloogia abil toodetud toitu.
 
Uuendtoit: kloonitud loomadest valmistatud toidu määrusest välja jätmine
 
Saadikud leiavad, et kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toit tuleks käesoleva määruse reguleerimisalast välja jätta. Sellist toitu peaks nende arvates reguleerima erimäärus, mille ettepaneku komisjon peaks esitama veel enne uuendtoidu määruse jõustumist. Kuni kloonitud loomi käsitleva määruse jõustumiseni peaks kloonitud loomadest ja nende järglastest toodetud toidu turule toomine saadikute arvates olema keelatud.
 
Nanotehnoloogia abil toodetud toit peab olema vastavalt märgistatud
 
Saadikud leiavad, et toitu, mille tootmisel on kasutatud protsessi, mis nõuab riski hindamise erimeetodeid (nt nanotehnoloogia abil toodetud toit), ei tohi kanda ühenduse loetellu seni, kui niisugused erimeetodid on kasutamiseks heaks kiidetud ning nende meetodite põhjal teostatud asjakohane ohutushinnang on näidanud, et vastava toidu kasutamine on ohutu. Praegu olemasolevatest katsemeetoditest ei piisa parlamendiliikmete arvates nanomaterjalidega seotud ohtude hindamiseks ning seetõttu tuleks kiiremas korras välja töötada nanospetsiifilised katsemeetdid, kus ei kasutata loomi.
 
Saadikud märgivad, et riski hindamisel tuleks vältida loomkatseid (selgroogsete loomadega võib teha katseid ainult viimase abinõuna ning dubleeritud katsed loomadega tuleks keelata) ning edendada tuleb arukaid katsestrateegiaid.
 
Parlamendiliikmed nõuavad ka, et kõik nanomaterjali kujul kasutatud koostisained oleksid koostisainete loetelus selgelt esitatud. Koostisaine nimetusele peab sulgudes järgnema sõna „nano“.