Septembri keskpaigani viibib Eestis Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) välisekspertide missioon, et hinnata riigi kogu kiirgusohutuse tagamise terviklikku toimimist.

„Meil on kohustus iga 10 aasta järel rahvusvaheliste ekspertide kaasabil läbi viia kiirgusohutuse audit ja Eestis tehaksegi seda nüüd esmakordselt. Missiooni käigus hinnatakse, kas meie õigusaktid on kiirgusohutuse tagamiseks piisavad ning kuidas toimib asutuste omavahelise koostöö. Muuhulgas külastatakse koos keskkonnainspektorite ja Keskkonnaameti spetsialistidega radioaktiivsete jäätmete hoidlat ning Tallinna suuremaid haiglaid,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Evelyn Müürsepp.

Rahvusvahelisi kiirgusohutuse missioone on Eestis läbi viidud ka varem, kuid need on keskendunud mõnele kindlale kiirgusohutusega seotud teemale, viimati näiteks 2011. aastal, mil hinnati Eesti valmisolekut kiirgushädaolukordade lahendamiseks.

„Missiooni lõpptulemusena valmib raport, milles tuuakse välja Eesti kiirgusohutuse parimad praktikad ning samuti esitatakse ettepanekud parendamiseks. Kolme-nelja aasta pärast korraldatakse ka järelaudit, mille käigus hinnatakse raportis esitatuid ettepanekute rakendamist ning antakse vajadusel täiendavaid soovitusi kiirgusohutuse parandamiseks,“ kirjeldas Müürsepp.

Kiirgusohutuse riikliku auditi korraldamise kohustus tuleneb Eestile rahvusvahelistest konventsioonidest ning Euroopa Liidu tuumaohutuse direktiivist, mille kohaselt peavad riigid kutsuma rahvusvahelised eksperdid hindama oma siseriiklikku raamistikku ja pädevaid reguleerivaid asutusi vähemalt kord kümne aasta jooksul.

Auditi tulemusi tutvustatakse 14. septembril toimuval missiooni lõpukohtumisel ning raport valmib paari nädala jooksul. Auditi tulemused avaldatakse Keskkonnaministeeriumi kodulehel ning esitatakse Euroopa Komisjonile ja teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele.