Täna avatakse Valgas rekonstrueeritud reoveepuhastussüsteem, mis vastab linna tänastele vajadustele ning jätab võimaluse ka laienduseks. Projekti investeeriti 1 530 783 eurot, millest 82% (1 262 130 eurot) saadi toetusena SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF). Ülejäänud osa investeerisid Valga linn ja AS Valga Vesi.

Neliteist aastat tagasi rajatud reoveepuhasti ümberehitustööd olid mastaapsed; rekonstrueeriti ja laiendati reovee käitlussüsteemi ning uuendati pumpla automaatika ja juhtimissüsteem.

Energiavarustuse kindlustamiseks ehitati automaatne elektrienergia reservtoitesüsteem.  Tööd teostas AS Skanska, omanikujärelevalvet tegi OÜ Keskkonnaprojekt.

„Alles hiljuti tutvusin Valgamaa visiidil olles erinevate eurotoetuste abil valmivate projektidega. Veemajandus on valdkond, kuhu on investeeritud palju, et elanikel oleks hea joogivesi ja võiksime olla kindlad, et reovesi ei rikuks keskkonda. Mul on suur rõõm tänada kõiki neid, kes panustavad sellise suure projekti õnnestumiseks," ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine on osa kogu Valga veemajanduse uuendamisest, milleks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on eraldanud ÜFi vahenditest toetust üle 7,3 miljoni euro.  „Reoveepuhasti valmimine on suur samm lähemale kogu Valga veemajanduse kaasajastamisele. Jutt ei käi mitte ainult reoveest, aga ka joogiveest, mis peab samuti vastama Euroopa Liidus kehtestatud kvaliteedinormidele,“ ütles KIKi juhatuse liige Andrus Kimber.  

Valga veemajandusprojekt peaks valmima 2013. aasta lõpuks. Lisaks reoveepuhasti uuendamisele ehitatakse projekti raames välja linna tähtsamad veetorustikud ning luuakse eeldused selleks, et vajadusel on tulevikus võimalik väikeste kuludega rajada torustikud ka sinna, kus need täna puuduvad. 

„Reoveepuhasti rekonstrueerimine on üks osa Valga veemajandusprojektist. Valga linn ja selle elanik ootavad pikisilmi ka ülejäänud osade, s.t. torustike ehitamise lõpetamist, et jätkata oma igapäevast elu juba puhtamas ja kaasaegsemas elukeskkonnas. Töö selle nimel käib, et asi aasta lõpuks valmis saaks,“ ütles veeprojekti koordineeriv Lea Ruuven ASist Valga Vesi.

ASi Valga Vesi prognoosi kohaselt tõuseb peale tööde lõppu ühisveevarustuse klientide arv ligi 86 protsendini ning ühiskanalisatsiooni klientide arv ca 94 protsendini Valga linna elanikest. Klientide arv peaks projekti elluviimise tulemusel tõusma kuni 1 900ni. See tähendab, et ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniteenusega on tulevikus Valga linnas varustatud umbes 11 000 inimest, kellele lisanduvad ettevõtted. Veekadu trassides väheneb aga 16 protsendilt 10 protsendini. KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut.

Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.  Kokku on KIKst toetust saanud üle 16 tuhande projekti.