Täna, 22. aprillil kiitis Vabariigi Valitsus heaks ja saatis edasiseks aruteluks Riigikokku keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muudatuse eelnõu.

Eelnõu eesmärk on viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu nõukogu direktiiviga, mis käsitleb teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH).

Teiste muudatuste seas sätestatakse eelnõuga selgemalt kohustus konsulteerida kõigi asjaomaste asutustega, keda strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju võib puudutada. Seejuures on Keskkonnaamet määratud asutuseks, kelle seisukohta peab alati küsima.

Selleks, et suurendada strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH protsessi integreeritust, määratletakse eelnõu kohaselt see, et asjaomastelt asutustelt peab KSH programmi osas seisukohta küsima strateegilise planeerimisdokumendi koostaja või koostamise korraldaja.

Eelnõuga täpsustatakse ka KSH aruande avalikustamise korda. Selleks tuuakse välja KSH aruande ja KSH programmi avalikustamise erinevused. KSH aruande avalik väljapanek peab kestma sama kaua kui strateegilise planeerimisdokumendi eelnõu avalik väljapanek, kuid mitte vähem kui 21

päeva. Muudatus on vajalik selleks, et ühitada strateegilise planeerimisdokumendi ja KSH aruande menetlust. Kehtiva seaduse kohaselt peab KSH aruande avalik väljapanek kestma alati vähemalt 21 päeva, kuid eelnõu kohaselt lisatakse juurde erisus, et planeerimisseaduses nimetatud detailplaneeringu KSH aruande avalik väljapanek kestab vähemalt 14 päeva.