Kolm aastat kestnud projekti Reco Baltic 21 Tech ühe tulemusena on valminud Läänemere piirkonna riikide ühtne olmejäätmete käitlemise strateegia, mille väljatöötamises osales ka SEI Tallinn.

  • Jäätmed
  • 13. veebruar 2014
  • Merd pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Rahvusvahelise projekti RECO Baltic 21 Tech raames koostatud  Läänemere piirkonna riikide ühtne olmejäätmete käitlemise strateegia, on hea alus piirkonna jäätmekäitluse arendamiseks, näiteks ühtsete investeerimispõhimõtete väljatöötamiseks, mis aitaksid nii ametkondadel kui ka erasektoril jäätmekäitlustegevust kavandada, leiab SEI Tallinna keskkonnakorralduse programmi juht Harri Moora.

Tema sõnul on piirkonna riikide tase jäätmehoolduses väga erinev. „Olmejäätmete liigiti kogumine ja taaskasutamine on Läänemere-äärsete riikide jaoks üks kesksetest probleemidest, kus tulevad esile suured riikidevahelised erinevused. Kui näiteks Saksamaal või Rootsis ladestatakse alla 3%  kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest, siis Poolas 90%“.

„Tänu suurtele investeeringutele Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokki ja mitmetesse jäätmete mehhanilis-bioloogilise töötlemise käitistesse  on olmejäätmete taaskasutus Eestis suurenenud hüppeliselt ning võib eeldada, et sel aastal ladestatakse olmejäätmeid prügilatesse alla 10%,“ sõnab Harri Moora.

„Selle näitajaga oleme kindlalt Euroopa edukamate riikide seas. Samas jäätmete ringlussevõtus materialina pole suuri edusamme tehtud. Lähemal ajal on meie suurimaks väljakutseks just olmejäätmte liigiti kogumise ja ringlussevõtu edendamine, kusjuures põhitähelepanu tuleb suunata biojäätmete liigiti kogumise süsteemi rakendamisele. 2020 aastaks peaks olema ringlussevõetuna taaskasutatud vähemalt 50% olmejäätmete kogumassist.“

Lisaks aidati projekti Reco Baltic 21 Tech käigus nii omavalitsustel kui teistel jäätmekäitlusesse kaasatud osapooltel ette valmistada investeeringuid jäätmekäitlustehnoloogiatesse, täiendati piirkondlikke ja riiklikke jäätmekavasid ning koostati parimate tehnoloogiate andmebaas.

SEI Tallinn aitas ette valmistada kahte jäätmekäitlusprojekti, millest üks keskendus laevadel tekkivate toidujäätmete liigiti kogumise ja käitlemise süsteemi arendamisele Tallinna Vanasadamas ning teine biojäätmete käitlussüsteemi ettevalmistamisse Narva linnas.  Kokku viidi projekti raames Läänemere-äärsetes riikides läbi 18 pilootprojekti.