Eesti FSC annab teada, et algatab Eesti FSC metsamajandamise standardi koostamisprotsessi ning kutsub kõiki huvilisi standardi koostamise algatuskoosolekule.

  • Maamajandus
  • 5. mai 2016
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Eesti FSC metsamajandamise standardi eesmärgiks on reguleerida vastutustundliku metsamajandamise parimat tava, millest lähtuvalt oleks metsamajandamine keskkonnahoidlik, ühiskonnale kasulik ja majanduslikult elujõuline. Keskkonnahoidliku metsanduse all mõistab FSC seda, et metsa ülestöötamisel ja muude metsasaaduste varumisel ei kahjustata metsa elurikkust, saagikust ega looduslikke protsesse.

Ühiskonnale kasulik metsandus aitab kohalikel elanikel ja kogu ühiskonnal saada osa metsanduse kestvatest hüvedest, innustades metsaressurssi säilitama ja seda pikaajaliselt majandama ning majanduslikult elujõuline metsandus tähendab, et metsandusega seotud tegevust korraldatakse piisavalt tasuval viisil, teenimata sealjuures tulu metsaressurssi, ökosüsteeme ja nendega seotud kogukondi kahjustades.

Standardi koostamisprotsessi käigus kohandatakse FSC rahvusvaheline raamistik vastavaks Eesti oludele, järgides FSC põhimõtteid ja nõudmisi ning võttes samas arvesse kohalikke ökoloogilisi-, sotsiaalseid ning majanduslikke tingimusi.

Standardi koostamisprotsessi alustamiseks korraldab Eesti FSC algatuskoosoleku, mille eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade standardi koostamise protsessist – milline on standardi lähtepunkt ja ülesehitus, kuidas ja mis tingimustel standardi koostamises osaleda, milline on koostamise ajaraam, kuidas ja millal erinevaid osapooli ning laiemat üldsust kaasatakse. Lisaks on kohtumise eesmärk leida standardi koostamise töörühma liikmed või liikmekandidaadid. Koosolekul antakse ülevaade ka FSC-st kui organisatsioonist, selle toimimisest ja tegevustest.

Algatuskoosolek toimub 24. mail kell 13.00-17.00 Tartu loodusmaja saalis (Lille 10, Tartu). Algatuskoosolekul osalemiseks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 18. mail aadressil http://ee.fsc.org/ee-ee/uudisruum/sundmused/id/18.

FSC (Forest Stewardship Council, eesti k. Metsahoolekogu) on rahvusvaheline mittetulunduslik organisatsioon, mis edendab metsade vastutustundlikku majandamist kogu maailmas. FSC asutati 1993. aastal Kanadas, ajendatuna üldsuse murest metsade üha kiirema hävitamise ning keskkonna kahjustamise pärast. FSC aitab läbi metsamajandamise ning tarneahela standardimise ja sertifitseerimise teha ettevõtetel ja tarbijatel metsadest pärinevaid tooteid ostes teadliku valiku ning seeläbi metsandust ja sellega seonduvat positiivselt mõjutada. Rohkem informatsiooni organisatsiooni ning selle tegevuste kohta leiate veebiaadressilt ee.fsc.org.