Eesti Metsa Abiks saatis eile hilisõhtul RMK-le avaliku kirja, palvega ära jätta lageraied II kategooria kaitsealuse liigi metsise elupaikades.

Austatud RMK juhatuse esimees Mikk Marran

Eesti Metsa Abiks MTÜ pöördub Teie poole palvega peatada koheselt raietegevus RMK Vändra metskonna metsades Aesoo lähedal, kus palume II kategooria kaitsealuse liigi metsise (Tetrao urogallus) elupaikades kavandatud lageraied ära jätta.

Eile, pühapäeva õhtul, oli harvester nendes metsades tööd tegemas, seega on tegemist kiireloomulise küsimusega.

Keskkonnaministri 20.05.2015 käskkirjaga nr 456 kehtestatud metsise kaitse tegevuskavas on selgelt öeldud: “Arvestades metsise paiksust, sõltub metsise edasine käekäik otseselt Eesti metsade majandamise viisist ning kisklussurvest.“

Metsade lageraiumine on mõlema teguriga seotud, sest kui vanad metsad asenduvad lageraielankidega, peavad metsised ka kiskjatega väiksema ala peal koos eksisteerima, seega kaitse esmane alus peab olema metsise elupaikade lageraiumise lõpetamine. Metsise tegevuskavas on öeldud veel, et: “Suurteks ohuteguriteks hinnatakse elupaikade killustumist, kisklust, kuivenduse mõjul toimuvat elupaiga kvaliteedi langust ning nende tegurite omavahelist koosmõju, aga samuti ka pikaajalisi maastikumuutusi, mille tõttu ohustab mänge isolatsiooni jäämine ja eelistatud elupaikade killustumine." 
        
Metsise elupaikades välja antud lageraiet lubavatele metsateatistele on kirjutatud Keskkonnaameti poolsed soovitused, millest toome välja olulisema: “Keskkonnaamet soovitab: Metsise elupaiku majandada püsimetsana, st mitte teha uuendusraieid.”

Eesti Metsa Abiks MTÜ-le teadaolevalt on RMK kaitsealuste liikide elupaikasid siiski järjepidevalt lageraiunud ning meil puudub info, et RMK oleks seda tüüpi Keskkonnaameti soovitusi kunagi järginud. 

Metsaseaduse § 48 lg 2 p 5 kohaselt on RMK tegevusalaks riigimetsa majandamisel lisaks otsesele metsa majandamisele ka loodusväärtuste kaitse riigimetsas. Lisaks toome faktina välja asjaolu, et metsise kaitsetegevuste eelarve on 936 000 eurot (Metsise kaitse tegevuskava 2015) ning RMK praegune tegevus (st lageraiete kavandamine ja teostamine kaitsealuse liigi elupaigas) töötab otseselt vastu liigikaitselistele tegevustele, mis on samuti Eesti riigi poolt koordineeritud. RMK riigitulundusasutuse ja riigimetsa majandajana esindab samuti Eesti Vabariiki ning viimane aeg on sellised vastuolulised tegevused lõpetada. 
Lähtudes Keskkonnaameti soovitusest võiks neid metsise elupaiga metsi äärmisel juhul majandada püsimetsanduslikke võtteid kasutades ning liigikaitselisi eesmärke  silmas pidades.

Eesti Metsa Abiks teeb üle-eestiliselt aktiivset järelevalvet ning kavatseme edaspidi avalikustada kõik juhtumid, kus RMK on lagedaks raiunud kaitsealuste liikide elupaikasid ning eiranud Keskkonnaameti poolseid metsateatisel antud soovitusi, mis suunavad metsamajandustöid tegema säästlikumalt ning loodusväärtuseid kaitstes.