Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) nõukogu saatis Riigikogu põhiseaduskomisjonile ettepaneku mitte toetada valimisseadusi muutvat eelnõud selle praegusel kujul, vaid seada ülempiir valimiskulutustele.

Järgmisel teisipäeval esimesele lugemisele tuleva Euroopa Parlamendi, kohalike volikogude ja Riigikogu valimiste seaduste muutmise eelnõu sisuks on 2005. aastal kehtestatud piirangute kaotamine poliitilisele välireklaamile aktiivse valimisagitatsiooni ajal. Eelnõu seletuskirja kohaselt on selle eesmärgiks viia valimisseadused kooskõlla põhiseadusega.

„Valimisreklaami reguleerimiseks on mitmeid põhiseadusega kooskõlas olevaid võimalusi,“ ütles EMSLi nõukogu liige Allar Jõks. „Praegused piirangud välireklaamile võivad olla ebaproportsionaalsed, aga lihtsalt nende kaotamine ei aita kuidagi kaasa demokraatia kvaliteedi tõstmisele.“

EMSLi nõukogu teeb ettepaneku seada ülempiir parteide kulutustele valimiskampaaniateks, reguleerida kõik valimisreklaamiga seonduv ühiselt, eristamata välireklaami teistest kanalitest, ning kaasata eelnõu ettevalmistamisesse asjatundjad ja kodanikuühendused.

„Praeguses vaidluses välireklaami piirangute üle on kahe erakonna ja reklaamifirmade hääle varju jäänud valija hääl, kes on reklaamide adressaadiks,“ ütles Jõks. „Eelnõu koostajad pole pidanud oluliseks, millised on valijate ootused poliitilisele reklaamile ja kampaaniateks kulutatavatele summadele.“

Valimiskampaania kuludele ülempiiri seadmine aitaks vähendada maksumaksjate raha liigset kulutamist reklaamile ning looks kandidaatidele võrdsemad võimalused. Kui jätkub surve valimiskulutuste kasvatamiseks, võib suureneda ka ebaselge päritoluga raha juurdevool erakondade kassadesse. Ajakirjanduse teatel kavatsevad erakonnad järgmisel aastal europarlamendi ja kohalikele valimistele kulutada ligi 100 miljonit krooni.

Võimalustena valimisreklaami reguleerimiseks pakub EMSLi nõukogu välja reklaamiklippide keelamise, nii et poliitiline reklaam teles ja raadios toimuks vaid diskussioonide ja debattidena, mida rahastataks riigieelarvest valimiskomisjoni kaudu. Välireklaami puhul võiks määratleda kohad, kus neid eksponeeritakse. Need piirangud aitaksid kaasa sellele, et sisutühjade ja vaid visuaalsele efektile rõhuvate reklaamide domineerimise asemel toimuks kampaania käigus sisuline ja avatud arutelu valikute ja võimaluste üle.

„Tarbimiseufooriat ülistav ja lihtsustatud maailmapilti pakkuv valimiskampaania on kui pilet tupikusse. Eesti demokraatia tugevus sõltub sellest kui teadlik on valija tehtud otsus,” leidis Jõks.

Riigikogu põhiseaduskomisjonile saadetud pöördumise leiad www.ngo.ee/23917.


Allar Jõks, EMSLi nõukogu liige
Telefon (Gruusias): +995 9123 7340, e-post: allarjoks@hotmail.com

Urmo Kübar, EMSLi juhataja
Telefon: 522 6504, e-post: urmo@ngo.ee