2008. aasta lõpus valminud uuringu esimene osa näitab, et veerand Eesti elanikest on teinud vabatahtlikku tööd.

2008. aasta lõpus valminud uuring näitab, et 27 % Eesti elanikest (285 000 inimest) on viimase 12 kuu jooksul vabatahtlikuna tegutsenud.

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja rahalist tasu saamata peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks väljaspool lähimat pereringi.

Sageli tegutsevad vabatahtlikena kõrgharidusega inimesed, kellel on suurem sissetulek. Küllalt palju on vabatahtlikke ettevõtjate ning õpilaste ja üliõpilaste hulgas. Piirkondlikust aspektist lähtuvalt on vabatahtlikuna enim tegutsenud maa-asulas elavad inimesed. Vabatahtlikus tegevuses mitte-osalemise põhjusena mainiti kõige enam ajapuudust ning pea sama suur hulk inimesi pole selle peale mõelnud.

Üle poole eestimaalastest ei osanud vastata küsimusele, mis neile vabatahtliku tegevusega seoses meenub. Peamiselt seostub vabatahtlik tegevus heategevuse ning annetamisega ja ühiste koristusaktsioonidega.

Kuna vabatahtlik tegevus on mõistena mitmetähenduslik ning vastajal võib olla raskusi selle tõlgendamisel, mõõtis uuring ka teadvustamata vabatahtlikus tegevuses osalemist. Vastajatele kirjeldati erinevaid vabatahtliku tegevuse näiteid ning küsiti, kas nad on viimase aasta jooksul vastavalt käitunud. Selline küsimusepüstitus näitas, et tegelikult on vabatahtlikke rohkem, 47% eestimaalastest.

Uuring on kaheetapiline, esimese küsitlusega selgitati välja vabatahtlikus tegevuses osalemise määr ning kirjeldati vabatahtlikus tegevuses osalenute sotsiaal-demograafilist tausta. Esimese osa tulemustega saab tutvuda siin. Teise küsitlusega 2009. a. esimeses pooles uuritakse vabatahtlikke motiveerivaid ning demotiveerivaid tegureid, samuti analüüsitakse mittevabatahtlikke ning vabatahtlikuna tegutsemise potentsiaali Eestis.

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse koordineeritud uuringu viivad läbi AS Emor, SA Praxis ja sõltumatud eksperdid Kristina Mänd ning Laidi Surva. Uuringu toimumist rahastavad Siseministeerium ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisateave:
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus
e-post: info@vabatahtlikud.ee
tel: 7 420 341