Perioodil oktoober 2021 - märts 2022 lähetame 2-3 kuuks Ghanasse ja Georgiasse kolm kõrgharidusega ja varasema töökogemusega IT-hariduse ja keskkonnaeksperti. Peamisteks vabatahtlike ülesanneteks on toetada oma teadmiste ja oskustega Ghanas ja Georgias läbi viidavaid digipädevuste koolitusi ning toetada kohalikku kogukonda keskkonnaplaanide tegemisel ja teadlikkuse tõstmisel. Vabatahtlikke toetavad Mondo kohalikud partnerorganisatsioonid.

Lähemalt vabatahtlike ekspertide tööülesannetest ja lähetuse iseloomust:

I Keskkonnahariduse ekspert Ghanasse 3 kuuks (jaanuar - märts 2022):

Nabdami piirkond asub Põhja-Ghana savannis, kus muutunud vihmamustrid, kõrgemad temperatuurid ja äärmuslikud ilmastikutingimused (põud, üleujutused) on tekitanud ebastabiilsust ja vähendanud kogukonna võimalusi end põllumajandusest elatada. Ebaseaduslik puuraie, ülekarjatamine ja väikekaevandustest tekkiv reostus on veel mõned keskkonnaprobleemid, mis kohalikele muret valmistavad.   2020. aasta sügisel toimunud üleujutuste tagajärjel alustas Kongo küla kogukond pikemat arutelu ja ettevalmistust keskkonnaprobleemide leevendamiseks. Alates 2017. aastast on Mondo toetusel koolide juurde istutatud puid ning naiste ühistu juurde on rajatud puukool, ent siiani ei ole süsteemsemalt planeeritud keskkonnaalast teadlikkust ja tegevusprogrammi, mille abil kaasata kogukonda laiemalt. 

Vabatahtliku ülesanded on:

 • kaardistada kohalike sihtrühmade (KoCDA, kohalik omavalitsus, huvigrupid) kaasabil kohalikud keskkonnaprobleemid, kliimamuutustest tingitud riskid ja võimalikud lahendused;
 • kaardistada olemasolevad keskkonnaalased initsiatiivid (puude istutamine, prügimajandus, looduskaitse, jms) ja leida kohalikud partnerid keskkonnakaitse ja kliimakindluse tegevusplaani elluviimise toetamiseks, sh viia kogukond kokku laiemate üleriigiliste ja rahvusvaheliste algatustega;
 • luua keskkonnahariduse tegevusplaan ja piloteerida esimesi tegevusi, kaasates kohalikud koolid, naistegrupid, aktiivsed elanikud ja valla asutused.
 • Lähetus toimub Põhja-Ghanas Nabdami piirkonnas asuvas Kongo külas. Vastuvõtvaks organisatsiooniks on Kongo Community Development Association.

 

II Haridusekspert digipädevustes Ghanasse 3 kuuks (jaanuar - märts 2022): 

Aastatel 2018-2019 alustas Mondo koostöös kohaliku partneri,  haridusameti ja Kongosse lähetatud vabatahtlike kaasabil arvutiklassi rajamist Kongo külla. Arvutiklass on tänaseks avatud, 15 arvutikohta pakuvad piirkonna koolidele juurdepääsu praktilisele IT-haridusele ning täiendkoolituse võimalusi kohalikele noortele ja kogukonnaliikmetele. 

Vabatahtliku ülesanded on:

 • analüüsida arvutiklassi senist toimimist ja kasu kooliõpilastele, haridustöötajatele ja kogukonnaliikmetele;
 • koostöös kohalike partneritega muutuste sisseviimine arvutiklassi tegevustesse, et suurendada klassi kasutust ning tagada kõigi sihtrühmade ligipääs arvutiklassile ja seal toimuvatele koolitustele;
 • vastavalt sihtrühmade vajadustele arendada välja ja piloteerida digioskuste koolitusi (sh Mongo digipädevuste programmi) haridustee jätkamist ootavatele noortele, kohalikele väikeettevõtjatele, haridustöötajatele ja  koolinoortele;
 • toetada ja nõustada kohalikke õpetajaid haridustehnoloogia alal, näiteks on keskuses võimalik kasutada Ghanas arendatud Asanka süsteemi;
 • uute partnerluste ja võrgustikutöö edendamine, et lülitada arvutiklass teistesse riiklikesse või rahvusvahelistesse digiharidusprogrammidesse (robootika, programmeerimine, loomemajandus, jt).
 • Lähetus toimub Põhja-Ghanas Nabdami piirkonnas asuvas Kongo külas. Vastuvõtvateks organisatsioonideks on Kongo Community Development Association ja kohalik haridusamet. 

III Haridusekspert digipädevustes Georgiiasse 2 kuuks (oktoober - detsember 2021 / veebruar - märts 2022):

Vabatahtliku ülesanded on:

 • koostöös kohaliku partneriga kaardistada kohalike sihtgruppide (maapiirkondade noored, töötud täiskasvanud, üksikemad, noored naised, keskkooli lõpetavad noored jne) vajadused ja tänane digioskuste tase;
 • planeerida ja läbi viia koostöös kohaliku partneriga Mondos välja arendatud digipädevuste koolitus erinevatele kohalikele sihtrühmadele (õpetajad, noored elluastujad, jt.);
 • kohalike koolitajate koolitamine, kes edaspidi omakorda suudavad edukalt digipädevuste koolitust erinevatele sihtrühmadele edasi anda. 
 • hinnata keskmise kohaliku inimese ligipääs IKT vahenditele.
 • Lähetus toimub Georgias Zamagrelo piirkonnas Zugdidi külas. Vastuvõtvaks organisatsiooniks on naiste õiguste ja lähisuhtevägivalla ohvritega tegelev Association Merkuri. 

Nõuded kõikidele kandidaatidele:

 • kõrgharidus ja töökogemus vastavas valdkonnas või teemadega, mis toetavad vabatahtliku lähtuse raames tehtavat tööd;
 • suur huvi digilahenduste vastu, oskuslik digilahenduste kasutamine igapäevaselt, keskkonnaeksperdi puhul keskkonnakaitse ja keskkonnahariduse alane huvi ja varasem kogemus;
 • varasem õpetamise kogemus, kogukonnatöö kogemus ja/või noortega töötamise kogemus;
 • algatusvõime, võimekus töötada iseseisvalt, oma tööaega ja tegevusi planeerides;
 • valmidus ületada kultuurilistest eripäradest tulenevaid probleeme, võimekus saada hakkama stressi ja üksiolekuga teises kultuuriruumis;
 • võimalus osaleda ettevalmistavatel koolitustel ning võimalus korraldada kaks teavitusüritust Eestis pärast lähetuse lõppu;
 • valmisolek elada tagasihoidlikes tingimustes;
 • kuna tervishoiu teenused piirkonnas on piiratud peab vabatahtlik olema lähetuse alguseks täielikult vaktsineeritud COVID-19 vastu. 
   

Vabatahtliku reisi- ja elamiskulud kaetakse Eesti Välisministeeriumi poolt Eesti Arengukoostöö programmi raames.

Kandideerimiseks palume saata eestikeelse CV ning ingliskeelse motivatsioonikirja või -video aadressile vabatahtlikud@mondo.org.ee

Kandideerimise tähtaeg on 4. oktoober 2021 kell 12.00.

Vestlused valitud kandidaatidega toimuvad oktoobri alguses ning ettevalmistavad koolitused samuti oktoobris.

Lisainfo sihtriikide ja partnerorganisatsioonide kohta - Ghana ja Georgia. Lisainfo Mondo digipädevuste programmi kohta siit

Varasemate vabatahtlike kogemustest saab lugeda vabatahtlike blogidest