Viiendat korda toimunud ametnike välitööd viisid tänavu Ida-Virumaale, kus külastati jäätmekäitlusettevõtteid ja arutleti kohalike omavalitsuste esindajatega jäätmemajanduse olukorra üle.

  • Jäätmed
  • 20. august 2022
  • Foto: Uikala prügila / Keskkonnaministeerium

Esmalt võttis Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti delegatsioon ette külastusringi Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti, Uikala prügilasse ning Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskusesse. Seejärel suunduti Mäetaguse huvikeskusesse seminarile „Jäätmemajanduse korraldamine Ida-Virumaal“.

Seminari avas Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt, kes tõdes, et liigiti kogumine saab edeneda vaid riigi ja kohalike omavalitsuste tihedas koostöös. „Ehkki kõikide jäätmeliikide ringlussevõtuks ja ümbertöötluseks pole leitud veel häid lahendusi, on liigiti kogumine eelduseks, et nende lahendusteni jõuda,“ ütles Münt ning kutsus üles kov-e julgemalt rääkima oma ootustest, probleemidest, aga ka positiivsetest lahendustest.

Ettekandega „Iga kartulikoor komposti“ andis Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg ülevaate köögi- ja sööklajäätmete tekkekogustest Ida-Virumaal ning laiemalt ka biojäätmete liigiti kogumise murekohtadest võimalustest. Siilaberg tutvustas lahendusi, kuidas kov-id saaksid liigiti kogumist edendada – selle tarbeks on loodud kohalikele keskkonnaspetsialistidele tööriistakast parimatest praktikatest ja nippidest.

Arutelu käigus tõi Alutaguse valla esindaja välja, et jäätmekäitluse probleemid kerkivad esile just suvel, kui piirkonda lisandub arvukalt suvitajaid. Pakendeid eraldavad elanikud küll hoolsalt teistest jäätmetest, ent konteinereid tühjendatakse harva, mistõttu jõuab liiga palju pakendit segaolme hulka. Lüganuse vallas on märgatud, et teadlikkus biojäätmete kohta vajab tublisti tõstmist. Muret teeb kilekotiga biojäätmete kogumine, mis teeb hiljem nende väljasõelumise tarbetult ressursimahukaks.

Keskkonnaministeeriumi nõunik Mihkel Krusberg tutvustas seminaril jäätmemajanduse rahastusmeetmeid, sh Euroopa Liidu vahendeid, Euroopa majandusprogrammi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi. Krusbergi sõnul on tähtis, et igaüks mõistaks oma rolli ja tähtsust jäätmemajanduse parandamisel ning ringmajanduse edendamisel. Kohalikke omavalitsusi tuleb motiveerida, kuid oluline on ka iga elaniku panus.

Ametnike välitööd toimusid tänavu viiendat korda. Välitööde raames tutvutakse kohalike asutuste ja organisatsioonide tegevustega ning arutletakse ühiselt kohalike omavalitsuse pakutud teemadel. Samuti toimuvad sündmused, mille eesmärk on tutvuda kohaliku elukeskkonna ning inimestega. Ettevõtmiste eesmärk on luua ja tugevdada kontakte kohalike eestvedajate ning riigisektori juhtide vahel. Rohkem infot https://kul.ee/ametnike-valitood-ida-virumaal.

Välitöid korraldavad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Riigikantselei, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Justiitsministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Kohapeal aitavad välitöid korraldada Integratsiooni Sihtasutus ja Ida-Virumaa ettevõtluskeskus.